The SCCL Prize for best student thesis

SCCL has a yearly competition among last year students for the best student thesis during the previous year. This prize has been awarded since 2010 in the sum of SEK 20 000. The winner is celebrated at SCCL at a seminar about the theme of the thesis and the thesis is published in the SCCL Publication Series.
SCCL-priset har för år 2021 tilldelats Christopher Spreigl för hans examensuppsats vid Juridiska institutionen, Stockholms universitet. Uppsatsen bär titeln “Naturagäldenärens avhjälpanderätt”. Handledare för examensarbetet har varit docent Johan Sandstedt.

Juryns motivering: Christopher har utifrån en mycket gedigen genomgång av hur avhjälpandefrågan gestaltar sig i skilda kontraktsrättsliga sammanhang på ett konstruktivt sätt diskuterat om det finns en allmän rättsprincip om avhjälpanderätt. Detta har gjorts med beaktande av ett brett underlag som på ett förtjänstfullt sätt har systematiserats och gjorts till föremål för en självständig analys som mynnat ut i en fokuserad, och för juridisk argumentation användbar, konklusion.

Juryn har bestått av f.d. justitierådet Kerstin Calissendorff, ordförande, f.d. lagmannen Mikael Mellqvist, jur. dr h.c., advokaten André Andersson samt advokaten Carl Svernlöv.

Hedersomnämnande har tilldelats Charles He och Hugo Karlstedt. Charles He uppmärksammas för sin examensuppsats ”Retentionsrätt” vid Juridiska institutionen, Stockholms universitet. Handledare har varit docent Johan Sandstedt. Hugo Karlstedt uppmärksammas för sin examensuppsats ”Avtalsservitutets bestånd vid frivillig övergång av fastighet” vid Juridiska institutionen, Stockholms universitet. Handledare har varit docent Richard Hager.

SCCL-priset har för år 2020 tilldelats Sanna Johansson för hennes examensuppsats vid Juridiska institutionen, Stockholms universitet. Uppsatsen bär titeln ”Ospecificerade samlade störningskrav”. Handledare för examensarbetet har varit professor Jori Munukka.

Juryns motivering: ”Entreprenadarbeten är ofta komplexa. Komplexitet kännetecknar också entreprenadjuridiken. I uppsatsen trampar Sanna Johansson upp farbara stigar i denna snårskog. Inte minst förtjänstfullt är att hon med träffsäkra problemformuleringar och insiktsfulla analyser ‘matchar’ civil- och processrätt med varandra.” 

Juryn har bestått av justitierådet Kerstin Calissendorff, f.d. lagmannen Mikael Mellqvist, advokaten André Andersson samt advokaten Carl Svernlöv.

SCCL-priset har för år 2019 tilldelats Alexander Grägg för hans examensuppsats vid Juridiska institutionen, Stockholms universitet. Uppsatsen bär titeln ”Internationell behörighet i avtalsrättsliga tvister”. Handledare för examensarbetet har varit Erik Sinander.

Juryns motivering: ”Alexander Grägg behandlar och analyserar på ett inträngande, fokuserat och målinriktat sätt de svårigheter som är förknippade med att bestämma innebörden av avtalsbegreppet i artikel 7.1 i Bryssel 1 a-förordningen. Han visar i uppsatsen prov på ett mycket gott juridiskt hantverk spetsat med väl motiverade och balanserade argument för framförda lösningar.”

Hedersomnämnande (2019)
Hedersomnämnande och ett pris på 5 000 kr har tilldelats Alexandra M Teorell för hennes examensuppsats i konkurrensrätt/miljörätt vid Juridiska fakulteten, Lunds universitet. Handledare för examensarbetet har varit Julian Nowag.

Juryns motivering: ”Alexandra M. Teorell har tagit sig an den svårhanterliga intresseavvägning som fordras när en potentiellt konkurrenshämmande samverkan har miljöfrämjande konsekvenser. Hon har i sin uppsats med ett gott juridiskt handlag med tillhörande analysförmåga visat sig på ett mycket förtjänstfullt sätt väl bemästra denna utmaning.”

Juryn har bestått av justitierådet Kerstin Calissendorff, f.d. lagmannen Mikael Mellqvist, advokaten André Andersson samt advokaten Carl Svernlöv.

Priset har för år 2018 tilldelats Johan Landström för hans examensuppsats vid Juridiska fakulteten, Stockholms universitet. Handledare har varit professor Jérôme Monsenego.

Juryns motivering
”Vid en normkonflikt mellan de grundläggande friheterna inom EU-rätten och nationella skatte­regler ska den nationella regeln åsidosättas. Med en självständig kritisk granskning av svensk rätts­tillämpning analyserar Johan Landström på vilket sätt denna normkonflikt metodologiskt ska lösas. Analysen är intellektuellt spänstig, välstrukturerad och pedagogisk och ger klargörande svar på de uppställda frågorna.”

Hedersomnämnande och ett pris på 5 000 kronor har tilldelats Astrid Andersson.

Astrid Andersson uppmärksammas för sin masteruppsats i internationellt skiljeförfarande vid Stockholms universitet. Handledare för arbetet har varit docent Patricia Shaughnessy.

Juryn har bestått av f.d. justitierådet tillika f.d. professor Gertrud Lennander, ord­förande, advokaten André Andersson samt advokaten Carl Svernlöv.

Priset har för år 2017 tilldelats Alexander Hardenberger för hans examensuppsats vid juridiska fakulteten, Lunds universitet. Uppsatsen bär titeln ”Försträckning eller gåva? – En kritisk granskning av NJA 2014 s. 364 och dess tillämpning i underrätterna”. Handledare för examensarbetet har varit professor Peter Westberg.

Juryns motivering

Alexander Hardenbergers uppsats utgör en ingående och självständig studie av den bevisbördeproblematik som Högsta domstolens dom i NJA 2014 s. 364 innefattar, kombinerat med en intresseväckande analys av underrättspraxis, allt i belysning av generella principer inom civilprocessrätten och den vedertagna synen på det civilrättsliga regelverket.”

Det vinnande bidraget finns att läsa här.

Författaren har också skrivit en artikel i SvJT som bygger på examensarbetet. Artikeln finns att läsa här.

Hedersomnämnande och ett pris på 5 000 kr har tilldelats Alice Castler.

Alice Castler uppmärksammas för sin examensuppsats i rättsinformatik vid Stockholms universitet. Uppsatsen bär titeln ”BIG DATA – How We Can Utilize its Benefits”. Handledare för arbetet har varit universitetsadjunkt Christine Storr. Bidraget finns att läsa här.

Juryn har bestått av f.d. justitierådet tillika f.d. professor Gertrud Lennander, ordf., advokaten André Andersson, advokaten Bengt Bolin och docent Patrik Schöldström.

Priset har för år 2016 tilldelats Bianca Kremer för hennes masteruppsats i internationell skiljemannarätt vid juridiska fakulteten, Stockholms universitet. Uppsatsen bär titeln ”Judgments Relating to Arbitral Awards and The European Union’s Principle of Mutual Trust – A reflection on the enforcement of nullified arbitral awards and the delocalization theory of international arbitration from a European perspective”. Handledare för examensarbetet har varit professor Christina Ramberg.

Juryns motivering:

Med säker hand behandlar Bianca Kremer undanröjda skiljedomars verkställbarhet i ett annat EU-land, i ljuset av den EU-rättsliga principen om ömsesidigt förtroende. Den relevanta texten i New York-konventionen är mångtydig och har fått olika tillämpning i olika länder. Framställningen är klar och pedagogisk och ger sammantaget en välutvecklad analys av ett aktuellt problem.

Det vinnande uppsatsbidraget finns att läsa här.

I juryn har suttit f.d. justitierådet och f.d. professor Gertrud Lennander, ordf., advokat André Andersson, advokat Bengt Bolin och docent Patricia Shaughnessy.

Priset har för år 2015 tilldelats Mattias Rättzén för hans examensarbete inom immaterialrätt och internationell privat- och processrätt vid juridiska fakulteten, Lunds universitet. Uppsatsen bär titeln Den territoriella begränsningen och extraterritoriella tillämpningen inom immaterialrätten och den internationella privat- och processrätten. Handledare för examensarbetet har varit professor Michael Bogdan.

Juryns motivering

”Med användande av ett mycket stort källmaterial gör Mattias Rättzén en skicklig, välstrukturerad och inträngande analys av hur territorialitet påverkar gränsdragningen mellan immaterialrätt och internationell privat- och processrätt. Ämnet har föranlett omfattande diskussioner internationellt och rättsläget har beskrivits som både oklart och svårtillämpat. Framställningen ligger på en hög nivå och utgör ett välkommet bidrag till litteraturen inom rättsområdet.”

Det vinnande uppsatsbidraget finns att läsa här.

Hedersomnämnande har lämnats till uppsats skriven av Joanna Wänblad med titeln Utmätning post Rousk, handledare Ph.D. Johan Sandstedt, samt till uppsats skriven av Johan Corell med titeln How liability for intellectual property defects in computer software transactions affect an efficient allocation of resources – A journey in the protection, transaction, infringement and uncertainty of copyright protected software, handledare universitetslektor Kristoffer Schollin.

Joanna Wänblads uppsats finns att läsa här och Johan Corells uppsats finns att läsa här.

I juryn har suttit f.d. justitierådet och f.d. professor Gertrud Lennander, ordf., advokat André Andersson, advokat Bengt Bolin och docent Patricia Shaughnessy.

Priset har för år 2014 tilldelats Rasmus Josefsson för hans examensarbete i processrätt vid juridiska fakulteten, Stockholms universitet. Uppsatsen bär titeln Multi party-anpassning av lagen om skiljeförfarande – Reflektioner utifrån ett multi party- single contract-perspektiv. Handledare för examensarbetet har varit advokat Mattias Nilsson.

Juryns motivering

”Med ett metodiskt, fokuserat och mönstergillt angreppssätt har Rasmus Josefsson utfört en vaken beskrivning och analys, de lege lata och de lege ferenda, av ett aktuellt skiljedomsrättsligt ämne. Hans framställning bör också kunna vara av intresse i pågående lagstiftningsarbete.”

Det vinnande uppsatsbidraget finns att läsa här.

I juryn har suttit f.d. justitierådet och f.d. professor Gertrud Lennander, ordf., advokat André Andersson, advokat Bengt Bolin och docent Patricia Shaughnessy.

Priset har för år 2013 tilldelats Emil Brengesjö för hans examensarbete i skiljerätt vid juridiska fakulteten, Stockholms universitet. Uppsatsen bär titeln Lis Alibi Pendens in International Arbitration – Reflections on the Swedish Position in the Context of International Trends and Approaches. Handledare för examensarbetet har varit docent Patricia Shaughnessy.

Juryns motivering

”Emil Brengesjö tar sig an ämnet ’Lis Alibi Pendens in International Arbitration’ på ett imponerande sätt och med stor energi. Ämnet är praktiskt viktigt och teoretiskt komplext. Genomgången är initierad och diskuterar ämnet både utifrån ett de lege lata– och ett de lege ferenda-perspektiv. Baserat på ett omfattande nationellt och internationellt källmaterial gör han en självständig juridisk analys och ger välmotiverade förslag på lösningar av identifierade juridiska problem. Framställningen ger ett värdefullt bidrag till doktrinen på det aktuella området.”

Det vinnande uppsatsbidraget finns att läsa här.

Hedersomnämnande har lämnats till uppsats skriven av Daniel Khayyami med titeln Särskild granskning enligt
aktiebolagslagen – Granskningens tillåtlighet och omfattning – allmänt och i
relation till dotterbolag
. Handledare för examensarbetet har varit professor Daniel Stattin.

Uppsatsen finns att läsa här.

I juryn har suttit f.d. justitierådet och f.d. professor Gertrud Lennander, ordf., advokat André Andersson, advokat Anders Reldén och docent Jessika van der Sluijs.

Priset har för år 2012 tilldelats Isac Outinen och Joakim Forsberg för deras examensarbete i finansmarknadsrätt vid juridiska fakulteten, Stockholms universitet. Uppsatsen bär titeln En trustee på den svenska finansmarknaden – problem och framtid. Handledare för examensarbetet har varit professor Jori Munukka.

Juryns motivering

”Med en bred ansats ger Isac Outinen och Joakim Forsberg en välstrukturerad överblick över trust-institutets uppkomst och användning i engelsk rätt, vilken kontrasteras mot jämförbara svenska rättsfigurer. Denna inledande genomgång mynnar ut i en initierad analys av möjliga användningsområden för trust-liknande rättsinstitut på den svenska finansmarknaden. Framställningen ger sammantaget en god bild av de utmaningar det innebär att i den svenska marknaden ersätta de funktioner som fylls av en engelsk trust, vilken är av intresse inte bara från ett akademiskt utan även från ett praktiskt perspektiv.”

Det vinnande uppsatsbidraget finns att läsa här.

Hedersomnämnande har lämnats till uppsats skriven av Patrik Krassén med titeln Rättsosäkerhet som transaktionskostnad – rättssäkerhetsbrister i beskattningen ur rättsekonomiskt perspektiv. Handledare för examensarbetet har varit professor Peter Melz.

Uppsatsen finns att läsa här.

I juryn har suttit f.d. justitierådet och f.d. professor Gertrud Lennander, ordf., advokat André Andersson, advokat och adj. professor Carl Svernlöv och docent Jessika van der Sluijs.

Priset har för år 2011 tilldelats Erik Hellström för hans examensarbete i sakrätt vid juridiska fakulteten, Uppsala universitet. Uppsatsen bär titeln Borgenärsskyddet vid överlåtelse av lösöre enligt Draft Common Frame of Reference – slutet för den pragmatiska svenska regleringen? Handledare för examensarbetet har varit professor Mikael Möller.

Juryns motivering

”Med användande av ett omfattande källmaterial behandlar Erik Hellström ett aktuellt ämne av stor betydelse för den framtida svenska sakrätten. På ett självständigt och välstrukturerat sätt analyserar han det enhetliga äganderättsbegreppet, och den tidpunkt för äganderättens övergång, som föreslås i utkastet till en tänkbar framtida europeisk civillag (DCFR), sätter dem i relation till det svenska funktionella äganderättsbegreppet och vår traditionsprincip samt påvisar vilka konsekvenser ett införande av de föreslagna reglerna skulle få ur ett svenskt perspektiv. Framställningen ger också ett värdefullt bidrag till den svenska sakrättsdiskussionen i dag.”

Det vinnande uppsatsbidraget finns att läsa här.

Hedersomnämnande har lämnats till Anders Carlsson.

Anders Carlsson uppmärksammas för sitt examensarbete i corporate social responsibility inom bolagsstyrning vid Stockholms universitet. Uppsatsen bär titeln Corporate Social Responsibility: The Lex Mercatoria of Corporate Governance in the 21st century. Handledare för arbetet har varit Thomas Lagerqvist vid Mannheimer Swartling advokatbyrå.

Uppsatsen finns att läsa här.

I juryn har suttit f.d. justitierådet Gertrud Lennander, ordf., advokat André Andersson, advokat Lars Edlund och docent Teresa Simon-Almendal.

Priset för år 2010 tilldelades Tobias Johansson för hans examensarbete i finansmarknadsrätt vid Handelshögskolan, Göteborgs universitet. Uppsatsen bär titeln I gränslandet mellan socialt värde och systemisk risk – Förslag till reglering av kreditderivat i spåren av finanskrisen. Handledare för examensarbetet var docent Claes Martinson.

Juryns motivering

”Tobias Johansson har med entusiasm och berättarglädje tagit sig an ett aktuellt ämnes­område. Baserat på ett stort antal företrädesvis utländska källor presenterar han en sam­man­­­hållen och lättillgänglig analys av kreditderivatens roll i finans-krisen. Med utgångs­punkt i denna analys ger han ett motiverat förslag till principer för en framtida reglering av kreditderivat, vilket väl speglar det arbete som pågår inter­nationellt rörande dessa frågor.”

Det vinnande uppsatsbidraget för 2010 kan läsas i sin helhet här.

Hedersomnämnanden lämnades till Niklas Elofsson och Christian Reineby.

Niklas Elofsson uppmärksammades för sitt examensarbete i processrätt vid Uppsala universitet. Uppsatsen bär titeln Skiljemäns uppdragsöverskridande och handläggningsfel – En analys med utgångspunkt i klandrade skiljedomar under perioden 1999-2009. Handledare för arbetet var docent Elisabeth Lehrberg. Uppsatsen finns att läsa i sin helhet här.

Christian Reineby uppmärksammadess för sin magisteruppsats i förmögenhetsrätt vid Linköpings universitet. Uppsatsen bär titeln Återvinning i konkurs – En komparativ analys av naturarestitution och värdeersättning. Handledare för arbetat var docent Bo Lindberg. Uppsatsen finns att läsa i sin helhet här.

Juryn bestod av: f d justiterådet Gertrud Lennander, ordf, advokat André Andersson, advokat Lars Edlund och docent Teresa Simon-Almendal.