STADGAR FÖR

CENTRUM FÖR KOMMERSIELL RÄTT I STOCKHOLM

STOCKHOLM CENTRE FOR COMMERCIAL LAW, SCCL

fastställda av rektor 2000-09-21 att gälla tills vidare, reviderade 2006-10-05 och 2019-12-05.
Beslut 2019-12-05 Dnr SU FV-1.2.1-4164-19.

Centrum för kommersiell rätt i Stockholm, SCCL (Stockholm Centre for Commercial Law), bildades år 2000 för att stärka Juridiska fakultetens vetenskapliga kapacitet inom den kommersiella rätten och utveckla relationerna med det praktiska rättslivet.

SCCL:s syfte är att genom forskning och forskningsanknuten verksamhet bidra till utvecklingen av den kommersiella rätten i vid mening.

SCCL ska verka för att sådan forskning och annan verksamhet sker i samverkan med det om-givande samhället och berör angelägna frågor av rättslig karaktär. När frågorna kräver en mera allsidig belysning ska SCCL verka för att forskningen bedrivs i samverkan mellan före-trädare för olika juridiska discipliner och även tvärvetenskapligt.

I sin verksamhet ska SCCL eftersträva samarbete med inom området verksamma lärosäten, institutioner, organisationer, myndigheter och praktiserande jurister, såväl inom som utom landet.

Inom ramen för sin verksamhet ska SCCL:

 • ta initiativ till, utveckla, leda och samordna forskningsprojekt,
 • bygga upp och vidmakthålla internationellt framstående och aktiva forskargrupper inom kommersiell rätt,
 • i de lokaler som disponeras skapa en trivsam och stimulerande arbetsmiljö utan hierarkiska strukturer, kännetecknad av stor kollegialitet och ett prestigelöst utbyte av idéer,
 • anordna vetenskapliga föreläsningar, seminarier, konferenser och symposier samt
 • publicera och sprida information om forskning och forskningsresultat inom och utanför det vetenskapliga samfundet.

SCCL är placerat direkt under Juridiska institutionen, vid Juridiska fakulteten inom det humanvetenskapliga området.

SCCL leds av en styrelse och en föreståndare. Styrelsen består av en ordförande och fyra till nio övriga ledamöter, vilka utses för en period om tre år av rektor vid Stockholms universitet på förslag av Juridiska institutionens prefekt (prefekten) efter hörande av SCCL:s styrelse samt efter yttrande av Områdesnämnden för humanvetenskap. Ledamot kan omförordnas. Ordföranden leder styrelsens arbete. Styrelsen äger inrätta kommittéer och arbetsgrupper för särskilda ändamål. Verksamheten är organiserad i ett vetenskapligt råd (punkt 4.1) och ett administrativt råd (punkt 4.2). Forsknings- och seminarieverksamhet bedrivs via olika ämnes-mässigt inriktade forskningsavdelningar (punkt 4.3). Till SCCL kan knytas Fellows, Senior Visiting Fellows samt Visiting Fellows (punkt 4.4).

Föreståndaren ska vara vetenskapligt kompetent och utses för en period om tre år av rektor på förslag av prefekten vid Juridiska institutionen samt efter yttrande av Områdesnämnden för humanvetenskap. Föreståndaren kan omförordnas. Styrelsen kan besluta att föreståndaren ska erhålla arvode bekostat av SCCL:s medel.

4.1 Vetenskapligt råd
Det vetenskapliga rådet består av en ordförande samt högst fem övriga ledamöter, vilka utses för en period om tre år av styrelsen. Ledamot kan omförordnas. Ordföranden leder rådets ar-bete. Rådet ska till majoriteten bestå av vetenskapligt kompetenta ledamöter.

Rådet sammanträder på kallelse av ordföranden. Den mening om vilken flertalet ledamöter förenar sig gäller som rådets beslut. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden företräder.

Det vetenskapliga rådet ska bistå styrelsen och bereda ärenden för styrelsen samt i enlighet med de riktlinjer som beslutas av styrelsen:

 • initiera och samordna forskning och forskningsprojekt inom SCCL:s ram,
 • främja spridandet av forskningsresultat från SCCL:s verksamhet samt,
 • främja internationella kontakter och samarbete.

4.2 Administrativt råd
Det administrativa rådet består av föreståndaren samt högst tre övriga ledamöter, vilka utses av styrelsen för en period om tre år. Samtliga ledamöter i rådet ska vara forskare, inklusive doktorander, verksamma vid SCCL. Föreståndaren leder rådets arbete.

Rådet sammanträder på kallelse av föreståndaren minst en gång i månaden under terminstid. Den mening om vilken flertalet ledamöter förenar sig gäller som rådets beslut. Vid lika röste-tal gäller den mening som föreståndaren företräder.

Det administrativa rådet ska bistå styrelsen och bereda ärenden för styrelsen samt stödja och bistå föreståndaren i hans eller hennes arbete och beslutar i de frågor som föreståndaren väljer att hänskjuta till rådet.

4.3 Forskningsavdelningar
Inom SCCL ska det finnas forskningsavdelningar för olika inriktningar av den kommersiella rätten. Den vetenskapliga verksamheten inom SCCL ska i huvudsak äga rum inom forsknings-avdelningarna på initiativ av de personer som är engagerade i respektive avdelning.

Styrelsen inrättar forskningsavdelningar och utser ledare för varje avdelning på förslag av vetenskapliga rådet. Avdelning inrättas för en mandatperiod om tre år, med automatisk förlängning i treårsperioder. Ledaren ansvarar för avdelningens verksamhet och beslutar om arbets-formerna i avdelningen. Avdelningsledare utses för tre år, med möjlighet till omval för ytterligare perioder om tre år. Styrelsen kan besluta att upplösa en forskningsavdelning eller att en utsedd person inte längre ska vara avdelningsledare.

Som medlemmar i respektive forskningsavdelning kan knytas personer med bakgrund i akademin, myndigheter, domstolar, advokatbyråer och företag. Medlemmar i forskningsavdelning utses av styrelsen efter förslag av avdelningsledare för tre år, med möjlighet till omval för ytterligare perioder om tre år.

Avdelningsledare ska:

 • stödja forskningsprojekt inom avdelningens område,
 • anordna vetenskapliga föreläsningar, seminarier, konferenser och symposier inom avdelningens område,
 • bidra till att sprida information om forskning och forskningsresultat inom avdelningens område,
 • ansvara för att verksamheten inom avdelningen bedrivs i enlighet med de riktlinjer som styrelsen beslutar samt
 • årligen rapportera om avdelningens verksamhet till styrelsen.

Avdelningsledare kan när det är lämpligt delegera arbetsuppgifter enligt ovan till medlemmar i avdelningen.

4.4 Forskare knutna till SCCL
Till SCCL kan som Fellows knytas såväl yngre som mer etablerade forskare inom den kommersiella rätten i vid mening, från doktorander till emeriterade professorer. De forskare som knyts till SCCL som Fellows ska normalt vara verksamma vid den Juridiska fakulteten vid Stockholms universitet. I särskilda fall kan även andra knytas till SCCL som Fellows. Doktorander kan inte antas vid SCCL.

Till SCCL kan knytas Senior Visiting Fellows för att etablera ett varaktigt samarbete för att främja forskning av gemensamt intresse. Till Senior Visiting Fellow kan utses rättsvetenskapsman som är eller har varit verksam vid universitet eller högskola utanför eller inom Sverige och person verksam utanför universitet och högskola som besitter förmåga till vetenskaplig verksamhet.

Till SCCL kan knytas Visiting Fellows för att etablera ett samarbete med yngre forskare för att främja forskning av gemensamt intresse. Till Visiting Fellow kan utses forskarstuderande, yngre forskare eller person, som bedöms ha intresse för och förmåga till vetenskaplig verksamhet.

Fellows, Senior Visiting Fellows och Visiting Fellows utses av styrelsen efter förslag av vetenskapliga rådet. Ställningen som Fellow, Senior Visiting Fellow och Visiting Fellow kan när som helst frånträdas. Styrelsen kan också besluta att ställningen som Fellow, Senior Visiting Fellow eller Visiting Fellow ska upphöra.

Om det är möjligt ska föreståndaren i samråd med prefekten erbjuda Fellows en arbetsplats i de lokaler som disponeras av SCCL. Styrelsen kan i samråd med prefekten besluta att Senior Visiting Fellow eller Visiting Fellow under viss period ska erbjudas en arbetsplats i de lokaler som disponeras av SCCL.

Andra gästande forskare kan i mån av tillgänglighet använda sig av de forskarplatser som står till förfogande i SCCL:s bibliotek, för forskning under kortare eller längre tidsperioder.

Styrelsen ska till majoriteten bestå av vetenskapligt kompetenta ledamöter (disputerade). Resterande ledamöter ska ha ett intresse för kommersiell rätt och gärna vara praktiskt verksamma som domare, advokater, bolagsjurister eller liknande.

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden, minst fyra gånger årligen. På begäran av annan styrelseledamot eller av föreståndaren ska ordföranden kalla till sammanträde.

Styrelsen är beslutför då ordföranden samt mer än hälften av övriga ledamöter är närvarande, under förutsättning att majoriteten av de närvarande ledamöterna är vetenskapligt kompetenta. Den mening om vilken flertalet ledamöter förenar sig gäller som styrelsens beslut. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden företräder. Har ordföranden förhinder, träder den styrelsen utser i hans eller hennes ställe.

Föreståndaren, ordföranden i vetenskapliga rådet och prefekten har närvaro- och yttranderätt vid styrelsens sammanträden och ska kallas till sådana sammanträden. Styrelsen kan för särskilt fall bestämma att även annan har sådan rätt. Föreståndaren är föredragande inför styrelsens beslut, om inte föreståndaren med styrelsens godkännande för särskilt fall utser annan till föredragande.

Styrelsen har det övergripande ansvaret för SCCL:s verksamhet och ska verka för ett gott för-hållande mellan SCCL och intresserade parter inom och utanför Stockholms universitet. Styrelsen ansvarar för SCCL:s organisation samt finansieringsfrågor rörande verksamheten vid SCCL. Styrelsen ska från tid till annan fastlägga riktlinjer för hur arbetet vid SCCL ska organiseras samt besluta i frågor om budget och verksamhetsplanering. Styrelsen ska årligen rapportera om SCCL:s verksamhet till Juridiska institutionen.

Föreståndaren ska:

 • leda och övervaka den löpande verksamheten och administrationen enligt styrelsens anvisningar,
 • ansvara för den ekonomiska förvaltningen,
 • samordna de föreläsningar, seminarier, konferenser och symposier som anordnas av SCCL,
 • i förekommande fall efter delegation av prefekten besluta om allokering av arbetsplatser i de lokaler som disponeras av SCCL,
 • tillsammans med styrelsens ordförande förbereda och producera underlag för styrelsemöten samt
 • tillse att styrelsens beslut verkställs.

Föreståndaren får dessutom utan styrelsens bemyndigande vidta åtgärder som är av ovanligt slag, om styrelsens beslut inte kan avvaktas utan väsentlig olägenhet för SCCL:s verksamhet. I sådana fall ska styrelsen så snart som möjligt underrättas om åtgärden. I övrigt gäller överordnade organs delegationsbeslut.

SCCL finansieras av medel från enskilda personer, stiftelser, bolag, organisationer, myndig-heter eller andra.

I övrigt gäller överordnade organs budgetbeslut.

SCCL ska utgöra en egen redovisningsenhet inom Juridiska institutionen.

SCCL kan på eget initiativ söka finansiering för verksamheten i den mån den sökta finansieringen inte kräver åtaganden från Juridiska institutionen eller från universitetet i övrigt. Finansiering som medför åtaganden för institutionen eller universitetet i övrigt kan sökas endast efter tillstånd från prefekten eller annat överordnat organ. Finansiering får inte vara ägnad att skada förtroendet för SCCL.

Attest- och utanordningsregler samt övriga ekonomiska föreskrifter vid Stockholms universitet ska tillämpas vid SCCL.

För SCCL ska föras erforderliga räkenskaper. SCCL disponerar för närvarande inom Juridiska institutionen lokaler, vilka delvis har finansierats genom externa medel. Även om finansieringen medför att SCCL har dispositionsrätt till lokalerna ingår de i institutionens lokalbestånd och faller därmed under institutionens ansvar och regler. Prefekten kan delegera till styrelsen att besluta om allokering av arbetsplatser i de lokaler som disponeras av SCCL. Beslutanderätten får inte delegeras vidare.

Styrelsens ordförande tillsammans med föreståndaren får för SCCL:s räkning underteckna handlingar. Denna rätt kan av dem delegeras avseende vissa handlingar eller viss typ av handlingar.

Föreståndaren får för SCCL:s räkning underteckna handlingar avseende den löpande verksamheten och administrationen.

Lärare är inte anställda vid SCCL. Doktorander kan inte antas vid SCCL. Det bedrivs ingen utbildning vid SCCL.

SCCL:s verksamhet ska systematiskt utvärderas samt omprövas av Områdesnämnden för humanvetenskap minst vart sjätte år. Områdesnämnden beslutar om formerna för utvärderingen.

Om SCCL inte längre fyller sitt syfte ska det avvecklas. Rektor beslutar om avveckling efter begäran av Områdesnämnden för humanvetenskap. Ett eventuellt överskott efter avveckling ska användas på sätt som gynnar SCCL:s i Punkt 2 angivna syfte och mål.

Beslut om ändring av stadgarna fattas av rektor efter hörande av Områdesnämnden för humanvetenskap. Ändring av stadgarna kan föreslås av styrelsen för SCCL, prefekten vid Juridiska institutionen, Juridiska fakultetsnämnden eller Områdesnämnden för humanvetenskap.