Forskningsavdelningarna har en omfattande seminarieverksamhet, vars seminarier bevistas av ett stort antal deltagare – upp till hundra deltagare per seminarium. Det är också vanligt att forskningsavdelningarna samarbetar och anordnar gemensamma seminarier, en följd av att många ämnesområden berör mer än en forskningsavdelning. I vissa fall utvecklas ämnet för seminariet till en större konferens, vilket i sin tur har resulterat i skrifter i SCCL:s skriftserie.

Forskningsavdelningen för allmän förmögenhetsrätt

Avdelningen är inriktad på aktuella problemställningar som uppkommer inom förmögenhetsrättens område. På senaste tid har bl.a. frågor som obehörig vinst, reklamation, prejudikatbildning och andra frågor diskuterats. Frågorna kan ofta bli principiella, och en sådan diskussion får föras även mot bakgrund av mera speciella kontrakträttsliga spörsmål. Forskningsavdelningens ledamöter består av praktiker och akademiker med särskilt intresse för den centrala förmögenhetsrättens utveckling.

Många frågor har naturliga kopplingar till andra forskningsavdelningar och ett nära samarbete sker därför tillsammans med dessa vad avser seminarieverksamheten.

Avdelningsledamöter

Avdelningsledare: Jur. dr Alexander Unnersjö, Stockholms universitet
Advokat Carl Brodén
Docent Emil Elgebrant
Advokat Olle Flygt
Professor emeritus Lars Gorton, Stockholms universitet
Universitetslektor Ronney Hagelberg
Advokat Peder Hammarskiöld
Jur. dr Per Henriksson
Professor Lars Heuman
Justitierådet, jur. dr Johnny Herre
Jur. dr Herbert Jacobson
Professor Jan Kleineman
Docent Fredric Korling
Justitierådet, jur. dr Stefan Lindskog
Chefjurist Nina Macpherson
Justitierådet Dag Mattsson
Professor Göran Millqvist
Professor Jori Munukka
Docent Staffan Myrdal, advokat
Professor Annina H. Persson
Adj. professor, advokat, jur. dr Eric M. Runesson
Jur. dr Zlatko Salcic
Professor Mårten Schultz
Docent Patricia Shaughnessy
Professor Jessica van der Sluijs
Advokat Björn Tude
Advokat Daniel Vargö
Doktorand Aron Verständig
Jur. dr Karin Wallin Norman

Forskningsavdelningen för bolags- och värdepappersrätt

Avdelningens ledamöter består både av akademiker och yrkesverksamma jurister.

Avdelningen sammanträder regelbundet för att diskutera aktuella frågor inom bolags- och värdepappersrätt.

Avdelningen ingår i ett nordiskt nätverk av forskare inom de bolagsrättsliga och börsrättsliga områdena.

Därutöver ordnar avdelningen återkommande konferenser och kvällsseminarier för forskare och praktiskt verksamma jurister, vilka bl.a. resulterat i skrifter i SCCL:s skriftserie.

Avdelningsledamöter

Avdelningsledare: Advokat Carl Svernlöv
Avdelningsledare: Docent Jessica Östberg
Chefsjurist Lars Afrell
Jur. dr, lektor, Hanna Almlöf
Professor Jan Andersson
Advokat Urban Båvestam
Justitierådet Johan Danelius
Ämnesråd, bitr. enhetschef Erik Hällströmer, Justitiedepartementet
Docent Elif Härkönen
Universitetslektor Herbert Jacobson
Docent Svante Johansson
Advokat Johan Josjö
Advokat Sandra Kaznova
Advokat Patrik Marcelius
Advokat Hans Schedin
Advokat Erik Sjöman
Adj. professor, ekon. lic. Rolf Skog
Senior Legal Adviser Anne Wigart
Jur. dr, advokat Ola Åhman
Docent Erik Lidman

The Swedish Corporate Governance Institute conducts applied corporate governance research and education from a law and economics perspective on how the regulatory framework and market practices effects business dynamics, ownership, entrepreneurship, innovation and investments in the real economy. The work is focused on topical legal and regulatory issues as well as legal and market practices relevant for Swedish listed companies and stock market. The Institute benefits from collaboration with an extensive Swedish and international network of academics and practitioners.
Läs mer https://sccl.se/scgi/

Forskningsavdelningen för entreprenadrätt

Byggsektorn har stor betydelse i samhället. Från juridisk synpunkt framträder olika uppdragsrelationer som centrala. Avdelningen är särskilt inriktad på betydelsefulla problemställningar som aktualiseras i sådana, men bevakar även för byggsektorn specifika upphandlings- och försäkringsrättsliga spörsmål. Utvecklingen inom rättspraxis följs upp fortlöpande och ingående.

Forskningsavdelningens ledamöter består av praktiker och akademiker med särskilt intresse för den rättsliga utvecklingen inom byggsektorn.

Många frågor som behandlas i denna avdelning har naturlig anknytning till i synnerhet avdelningarna för allmän förmögenhetsrätt och försäkrings- och skadeståndsrätt. Seminarieverksamhet planeras därför i nära samverkan särskilt med den förstnämnda forskningsavdelningen.

Avdelningsledamöter

Avdelningsledare: Professor Per Samuelsson
Jurist Erik Boman
Advokat John Hane
Chefsjurist Olof Johnson
Advokat P-G Jönsson
Advokat Bo Linander
Docent Staffan Myrdal, advokat

Forskningsavdelningen för fastighetsrätt

Inom forskningsavdelningen bedrivs seminarie-, konferens- och publikationsverksamhet med anknytning till det fastighetsrättsliga området. Verksamheten bedrivs i samverkan med främst Hyresrättsliga diskussionsklubben, Ideell förening (HDK), och emellanåt i samverkan med andra forskningsavdelningar, såsom Förmögenhetsrätts-, Skadeståndsrätts- och Entreprenadrättsavdelningarna.

HDK är en ideell förening som är självfinansierande genom frivilliga medlemsavgifter och organisationers bekostande av seminarier i egenskap av seminarievärdar. HDK leds av f.d. hyresrådet Kristian Eriksson. I HDK ägnas intresset primärt åt hyres- och bostadsrättsfrågor, i såväl bostads- som lokalhänseende. Här möts i öppen debatt forskare, domare, organisationsjurister, advokater och lagstiftare, med representanter för nyttjanderättshavare, fastighetsägare och samhällslivet.

Inom avdelningen hålls årligen cirka fem seminarier, i regel i SCCL:s lokaler på universitetsområdet i Frescati, men också hos organisationer på bostadsmarknaden eller i andra lokaler. Verksamhetens publikationer hittills är Julius, Munukka & Baheru (red.), Bostadsrätten i initial- och övergångsskeden (2019), Tore Ljungkvist, Skälig hyra (2015), och Wängberg, Munukka & Baheru (red.), Hyresgästens skadeståndsansvar (2012).

Avdelningsledamöter

Avdelningsledare: Professor Jori Munukka, Stockholms universitet
Chefsjurist, jur. dr Anders Dahlqvist-Sjöberg
Professor Ulrik von Essen
Adjunkt, doktorand Jonny Flodin
Universitetslektor Richard Hager
Professor Thomas Kalbro
Doktorand Antonia Krzymowska
Vice VD Fastighetsägarna Stockholm Tore Ljungkvist
Advokat, doktorand Mattias Nilsson
Tekn. dr Jenny Paulsson
F.d. hyresrådet Håkan Julius

Hyresrättsliga diskussionsklubbens styrelse

F.d. hyresrådet Kristian Eriksson (ordförande)
Professor Jori Munukka (kassör)
Docent Elisabeth Ahlinder
Jur. dr. Haymanot Baheru
Docent Richard Hager
Advokat Agneta Gothenby
F.d. hyresrådet Håkan Julius
F.d. hyresrådet Anne Bratt Norrevik
F.d. hovrättsrådet Måns Edling
F.d. chefsjuristen Rune Thomsson
Chefsjuristen Marie Öhrström
Chefsjuristen Lars Matton
Chefsjuristen Sven von Randow
Förbundsjuristen Susanna Skogsberg
Hovrättsrådet Lars Olsson

Forskningsavdelningen för finansmarknadsrätt

Avdelningen är särskilt inriktad på att belysa de finansiella företagens och marknadernas reglering och funktion ur ett samhällsekonomiskt perspektiv.

En uppgift är att främja meningsutbytet mellan personer verksamma inom den finansiella sektorn. I avdelningen ingår både ekonomer och jurister samt representanter för såväl myndigheter som akademin och det privata. Avdelningen har ett samarbete med Finansdepartementet, Sveriges Riksbank, Riksgäldskontoret och Finansinspektionen.

Avdelningen ska bidra till forskningsprojekt, med målet att få fram en grupp kompetenta finansmarknadsrättare. Att fysiskt samla en forskargrupp vid SCCL är ett led i den ambitionen. Fem doktorander är särskilt nära knutna till avdelningen, bl.a. genom att de har referensgrupper från avdelningen.

Avdelningsledamöter

Avdelningsledare: Professor Gustaf Sjöberg, Stockholms universitet
Chefsjurist Lars Afrell
Chief Compliance Officer Pål Bergström
Finansrådet Aino Bunge
Jur. dr Kelly Chen
Generaldirektör Sonja Daltung
Jur. dr Henric Falkman
Chefekonom Tomas Flodén
Chefsjurist Eric Frieberg
Advokat Johan Gernandt
Professor emeritus Lars Gorton
Advokat Dan Hanqvist
Senior rådgivare Per Håkansson
Senior rådgivare Lars Hörngren
Head of Group Compliance Gent Jansson
Doktorand Tobias E. Johansson
Professor Jan Kleineman
Professor Peter Melz
Professor Göran Millqvist
Advokat Robert Ohlsson
Jur. dr Thomas Ordeberg
Rådgivare, jur.dr Magnus Schmauch
Docent Sideek Mohamed Seyad
Professor Per Strömberg
Generaldirektör Erik Thedéen
Direktör Gabriel Urwitz
Senior jurist Aron Verständig
Professor Staffan Viotti
Ekon. dr Mikael Wendschlag
Chefsjurist Eric Leijonram, Finansinspektionen

Forskningsavdelningen för försäkringsrätt

Avdelningen är inriktad på försäkringsrättsliga frågor i vid bemärkelse och består av akademiker och praktiker. Avdelningen arrangerar två kvällsseminarier per termin på aktuella försäkringsrelaterade teman som förtjänar en närmare belysning. Vi arbetar även regelbundet tillsammans med andra forskningsavdelningar som t.ex. avdelningarna för finansmarknadsrätt och skadeståndsrätt. Exempel på seminarieteman som varit är ”Regress som affärsidé” och ”Solvens II. Ramlagstiftning på försäkringsområdet – hot eller möjlighet?”

Avdelningsledamöter

Avdelningsledare: Professor Jessika van der Sluijs, Stockholms universitet
Advokat, adj. universitetslektor Jan-Mikael Bexhed
Docent Mia Carlsson
Professor emeritus Bill Dufwa (senior advisor)
Jur. dr Henric Falkman
Docent Marie-Louise Larsson
Direktör Johan Lundström
Advokat Rose-Marie Lundström
Professor Marcus Radetzki
Jur. dr Gabriella Sebardt

Forskningsavdelningen för insolvensrätt med sakrätt

Till avdelningen är både akademiker och praktiker knutna.

Avdelningen anordnar seminarier och symposier inom områdena insolvensrätt och sakrätt i vid mening. Från senare år kan nämnas följande seminarier ”Besittning till kontopengar – Besittningsbegreppets innebörd straffrättsligt och civilrättsligt”; ”Kreditsäkerhet i intellektuella resurser – Bakgrund och samhälleliga förutsättningar”; ”Återvinning i konkurs av avtalsprestation och återgång av avtal vid ogiltighet”; samt ”Fordrans uppkomst”.

Avdelningsledamöter

Avdelningsledare: Advokat Erik Selander, DLA Piper, Stockholms Universitet
Avdelningsledare: Docent och lektor Johan Sandstedt, Stockholms Universitet
Professor Göran Millqvist
Professor Lars Heuman
Docent Johan Sandstedt
Docent Emil Elgebrant
Advokat Christoffer Monell
Jur. dr Per Henriksson
Doktorand Oskar Andrews
Advokat Carl Brodén
Departementsråd Tobias Eriksson
Advokat Emma Berglund
Mikael Kubu
Bankjurist Joseph Zamani

Forskningsavdelningen för kinesisk rätt

Forskningsavdelningen för kinesisk rätt utgör SCCL:s China Desk. Den är inriktad på att belysa aktuella frågeställningar i Kinas samtida rättsutveckling, särskilt inom den kommersiella rätten. Den ökande handeln med Kina har inneburit ett starkare intresse för den kinesiska rätten i allmänhet och den kommersiella rätten i synnerhet. En viktig uppgift för avdelningen är därför att fungera som en mötesplats för akademiker, praktiker samt representanter från myndigheter och det privata med särskilt intresse för dessa frågor. Avdelningen är också inriktad på Sveriges relation till Kina inom handel och investeringar. Målsättningen med avdelningens verksamhet är att främja utbytet av idéer och kunskaper mellan de olika yrkesgrupperna. I detta syfte anordnar avdelningen seminarier, konferenser och föreläsningar både i Sverige och utomlands.

Avdelningsledare: Jur. dr Kelly Chen, Stockholms universitet

中国法律研究组

研究组负责人:Kelly Chen, 博士,斯德哥尔摩大学
该研究组是SCCL 的China Desk,致力于研究中国当代法律发展有关的问题,特别在于商法领域。近年来,与中国贸易的逐步增长,使其对中国法律体系,特别是对商法的信息需求和兴趣不断增加。该研究组是对相关问题感兴趣的学者和从业者包括律师业、政府和企业代表者的聚会点。研究组的另一个工作重点是瑞中贸易和投资关系。为了更好地促进不同专业之间的思想和知识交流, 研究组会在瑞典及其他地区组织相关的研讨,会议和讲作.

Forskningsavdelningen för medierätt

Den medierättsliga avdelningen fångar upp rättsliga fenomen som knyter sig till det samtida kommunikationssamhällets produktion och förmedling av uppgifter, underhållning, journalistik och information i vid mening. Intresseområdet rör därmed de rättsliga förutsättningarna för informationsspridning och informationstillgång i det offentliga rummet, men omfattar också frågor om sekretess, personlig integritet och personskydd. Yttrande- och informationsfrihetens statsrättsliga och civilrättsliga förutsättningar hör hit liksom immateriella ensamrättigheters värden i sammanhanget, särskilt vad gäller känneteckensrätt och upphovsrätt. Av särskilt intresse för avdelningen är prövningen av civilrättsliga och privaträttsliga anspråk på medieinnehåll. Medierättens starka unions- och konventionsrättsliga grundvalar bevakas också.

Den medierättsliga avdelningen arrangerar regelmässigt åtminstone två kvalificerade seminarier per termin.

Avdelningsledamöter

Avdelningsledare: Professor Jan Rosén, Stockholms universitet
Justitieombudsman, jur. dr Hans-Gunnar Axberger
Bolagsjurist Elisabeth Bill
Justitierådet Kerstin Calissendorff
Förläggare Stephan Carlsson
Advokat Peter Danowsky
Direktör och chefsjurist Per Hultengård
Advokat Helene Miksche
Generalsekreterare och advokat Anne Ramberg
Advokat Monique Wadsted
Advokat Stefan Widmark

Forskningsavdelningen för skadeståndsrätt

Samtliga ledamöter är skadeståndsexperter med hemvist i såväl den akademiska världen som näringslivet och den offentliga sektorn.

Forskningsavdelningen intresserar sig för skadeståndsrätt i vid bemärkelse och är en mötesplats för meningsutbyte mellan skadeståndsjurister inom olika områden och verksamheter. Uppmärksamhet riktas mot både kontraktuella och utomkontraktuella skadeståndsproblem.

Avdelningen arbetar primärt med kunskapsutbyte av olika slag och sammanträder regelbundet för att belysa och diskutera aktuella skadeståndsfrågor och nyheter. Inom ramen för verksamheten initierar och arrangerar avdelningen seminarier, föreläsningar och konferenser med såväl forskare som praktiskt verksamma jurister och andra skadeståndsintresserade som målgrupp.

Avdelningsledamöter

Avdelningsledare: Professor Mårten Schultz, Stockholms universitet
Professor, f.d. justitierådet Bertil Bengtsson
F.d. justitierådet Severin Blomstrand
Docent Mia Carlsson
Hovrättsrådet Anders Dereborg
Professor Bill Dufwa
Advokat Johannes Ericson
Försäkringsjurist Johan Gustafsson
Professor Jan Kleineman
Docent Fredric Korling
Doktorand Philip Mielnicki
Professor Jori Munukka
Professor Marcus Radetzki
Försäkringsrättsjurist Henrik Sandell
Advokat Per Sjödin
Professor Jessika van der Sluijs
F.d. försäkringsdirektör Erland Strömbäck
Försäkringsjurist Lars-Ivar Sölvinger
Doktorand Aron Verständig

Forskningsavdelningen för skatterätt

En viktig målsättning för verksamheten vid forskningsavdelningen för skatterätt är att utgöra en mötesplats för praktiskt verksamma skattejurister och akademiker, i syfte att belysa och diskutera skatterättsliga frågeställningar. Avdelningen ser som en viktig uppgift att främja utbytet av åsikter och kunskap mellan de olika skatterättsliga yrkesgrupperna. Forskningsavdelningen anordnar därför regelbundet seminarier, konferenser och föreläsningar inom olika delar av skatterätten.

I syfte att stödja skatterättslig forskning inom ramen för skatteavdelningen vid SCCL och för att ytterligare utveckla och stärka samarbetet mellan forskningsavdelningen och det praktiska rättslivet har inletts ett samarbete mellan forskningsavdelningen och Deloitte, EY, KPMG, PwC och Svalner Skatt & Transaktion.

Stöd lämnas inom de forskningsområden som direkt eller indirekt har betydelse för tillämpningen av sådana skatterättsliga frågor som hanteras av skatteavdelningarna vid byråerna, och bidrar också till att finansiera den allmänna seminarieverksamhet som bedrivs vid forskningsavdelningen.

Avdelningsledamöter

Avdelningsledare: Jur. dr Caroline Nordklint, Stockholms universitet
Adjunkt Mattias Appelberg
Partner Anders Erasmie
Docent Nina Ewalds
Partner Lars Franck
Kanslirådet Linda Haggren
Senior Adviser Richard Hellenius
Adj. prof. Anders Hultqvist
Doktorand Jesper Johansson
Justitierådet Margit Knutsson
Doktorand Adriana Krzymowska
Partner Anders Köhlmark
Partner Lennart Larsson
Partner Magnus Larsson
Partner Susann Lundström
Professor Peter Melz
Professor Teresa Simon­-Almendal
Universitetslektor Siv Nyquist
Professor Roger Persson Österman
Partner Helena Robertsson
Partner Fredrik Sandefeldt
Justitierådet, jur. dr Christer Silfverberg
Partner Johan Sjöqvist
Skattedirektör Urban Strömberg

Forskningsavdelningen för skiljeförfarande och annan tvistlösning

Vetenskapliga institutet för skiljedomsrätt vid Stockholms universitet, som bildades 1985, uppgick i SCCL 2005 som Forskningsavdelningen för skiljeförfarande och annan tvistlösning. Avdelningen sammanför akademiker, domare och praktiskt verksamma jurister för att utforska aktuella spörsmål och samarbeta med forskning och utbildning i skiljedomsrätt avseende såväl svenska som internationella rättsförhållanden. Genom dessa aktiviteter främjar avdelningen utbyten av idéer, kunskap och erfarenheter inom tvistlösning i kommersiella och investeringstvister.

Avdelningen anordnar vetenskapliga föreläsningar, kurser och seminarier samt andra former av utbildning.
Avdelningen håller ett specialbibliotek vars bokbestånd är tillgängligt för forskare, studenter och andra intresserade.

I syfte att stödja forskningen inom ramen skiljeförfarande och annan tvistlösning har inletts ett samarbete mellan forskningsavdelningen och A1 Advokater, Bird & Bird, Cederquist, CERTA advokatbyrå, Delphi, DLA Piper, Gernandt & Danielsson, Hamilton, Hammarskiöld, Lindahl, Linklaters, Mannheimer Swartling, MAQS, Roschier, Sandart & Partners, Setterwalls, White & Case, Vinge, Wesslau Söderqvist och Wistrand.
Stöd bidrar till att finansiera den allmänna seminarieverksamheten som bedrivs vid forskningsavdelningen.

Avdelningsledamöter

Avdelningsledare: Advokat Axel Calissendorff, Calissendorff Advokatbyrå.
Christer Danielsson, advokat
Charlotta Falkman, advokat
James Hope, solicitor-advocate, EU-advokat
Therese Isaksson, advokat
Daria Kozlowska Rautiainen, universitetslektor
Robin Oldenstam, advokat
Eric M. Runesson, justitieråd, adj. professor, jur. dr
Patrik Schöldström, docent, hovrättsråd, jur. dr
Monica Seifert Palmlund, doktorand
Erik Wernberg, advokat
Rikard Wikström-Hermansen, advokat