Forskningsavdelningarna har en omfattande seminarieverksamhet, vars seminarier bevistas av ett stort antal deltagare – upp till hundra deltagare per seminarium. Det är också vanligt att forskningsavdelningarna samarbetar och anordnar gemensamma seminarier, en följd av att många ämnesområden berör mer än en forskningsavdelning. I vissa fall utvecklas ämnet för seminariet till en större konferens, vilket i sin tur har resulterat i skrifter i SCCL:s skriftserie.

Forskningsavdelningen för allmän förmögenhetsrätt

Avdelningen är inriktad på aktuella problemställningar som uppkommer inom förmögenhetsrättens område. På senaste tid har bl.a. frågor som obehörig vinst, reklamation, prejudikatbildning och andra frågor diskuterats. Frågorna kan ofta bli principiella, och en sådan diskussion får föras även mot bakgrund av mera speciella kontrakträttsliga spörsmål. Forskningsavdelningens ledamöter består av praktiker och akademiker med särskilt intresse för den centrala förmögenhetsrättens utveckling.

Många frågor har naturliga kopplingar till andra forskningsavdelningar och ett nära samarbete sker därför tillsammans med dessa vad avser seminarieverksamheten.

Avdelningsledamöter:

Avdelningsledare: Jur. dr Alexander Unnersjö
Avdelningsledare: Jur. dr Stina Bratt
Advokat Carl Brodén
Professor Christina Ramberg
Professor emeritus Lars Gorton, Stockholms universitet
F.d. justitierådet, jur. dr Johnny Herre
Justitierådet, jur. dr Svante O. Johansson
Professor Jessica van der Sluijs

Forskningsavdelningen för arbets- och diskrimineringsrätt 

Avdelningsledamöter:

Avdelningsledare: Professor Laura Carlson
Paul Lappalainen, doktorand och f.d. senior expert vid Diskrimineringsombudsman
Elica Ghavidel-Rostami, doktorand
Prof. Petra Herzfeld-Olsson
Dr. Sabina Hellborg
Dr. Gabrielle Sebhart
Bojan Brstina – Antidiskrimineringsbyrån Stockholm Syd
Ola Linder – Funktionsrätt Sverige
John Stauffer – Civil Rights Defenders
Fredrik Bergman – Centrum för Rättvisa

Forskningsavdelningen för bolags- och värdepappersrätt

Avdelningens ledamöter består både av akademiker och yrkesverksamma jurister.

Avdelningen sammanträder regelbundet för att diskutera aktuella frågor inom bolags- och värdepappersrätt.

Avdelningen ingår i ett nordiskt nätverk av forskare inom de bolagsrättsliga och börsrättsliga områdena.

Därutöver ordnar avdelningen återkommande konferenser och kvällsseminarier för forskare och praktiskt verksamma jurister, vilka bl.a. resulterat i skrifter i SCCL:s skriftserie.

Avdelningsledamöter

Avdelningsledare: Advokat Carl Svernlöv
Avdelningsledare: Docent Jessica Östberg
Chefsjurist Lars Afrell
Jur. dr, lektor, Hanna Almlöf
Professor Jan Andersson
Advokat Urban Båvestam
Justitierådet Johan Danelius
Docent Elif Härkönen
Universitetslektor Herbert Jacobson
Docent Svante Johansson
Advokat Johan Josjö
Advokat Sandra Kaznova
Advokat Patrik Marcelius
Advokat Hans Schedin
Advokat Erik Sjöman
Adj. professor, ekon. lic. Rolf Skog
Senior Legal Adviser Anne Wigart
Jur. dr, advokat Ola Åhman
Docent Erik Lidman
Lead Regulatory Compliance Peter Olivecrona
Rättssakkunnig Malcom Clark
Advokat Dennis Westermark

The Swedish Corporate Governance Institute conducts applied corporate governance research and education from a law and economics perspective on how the regulatory framework and market practices effects business dynamics, ownership, entrepreneurship, innovation and investments in the real economy. The work is focused on topical legal and regulatory issues as well as legal and market practices relevant for Swedish listed companies and stock market. The Institute benefits from collaboration with an extensive Swedish and international network of academics and practitioners.
Läs mer https://sccl.se/scgi/

Forskningsavdelningen för entreprenadrätt

Byggsektorn har stor betydelse i samhället. Från juridisk synpunkt framträder olika uppdragsrelationer som centrala. Avdelningen är särskilt inriktad på betydelsefulla problemställningar som aktualiseras i sådana, men bevakar även för byggsektorn specifika upphandlings- och försäkringsrättsliga spörsmål. Utvecklingen inom rättspraxis följs upp fortlöpande och ingående.

Forskningsavdelningens ledamöter består av praktiker och akademiker med särskilt intresse för den rättsliga utvecklingen inom byggsektorn.

Många frågor som behandlas i denna avdelning har naturlig anknytning till i synnerhet avdelningarna för allmän förmögenhetsrätt och försäkrings- och skadeståndsrätt. Seminarieverksamhet planeras därför i nära samverkan särskilt med den förstnämnda forskningsavdelningen.

Avdelningsledamöter

Avdelningsledare: Professor Jori Munukka
Chefsjurist Olof Johnson
Docent Staffan Myrdal, advokat
Advokat Isak Willborg
Advokat Erika Finn
Advokat Liselott Fröstad
Bolagsjurist Maria Forsgren
Advokat Daniel McKiernan

Forskningsavdelningen för fastighetsrätt

Inom forskningsavdelningen bedrivs seminarie-, konferens- och publikationsverksamhet med anknytning till det fastighetsrättsliga området. Verksamheten bedrivs i samverkan med främst Hyresrättsliga diskussionsklubben, Ideell förening (HDK), och emellanåt i samverkan med andra forskningsavdelningar, såsom Förmögenhetsrätts-, Skadeståndsrätts- och Entreprenadrättsavdelningarna.

HDK är en ideell förening som är självfinansierande genom frivilliga medlemsavgifter och organisationers bekostande av seminarier i egenskap av seminarievärdar. HDK leds av f.d. hyresrådet Kristian Eriksson. I HDK ägnas intresset primärt åt hyres- och bostadsrättsfrågor, i såväl bostads- som lokalhänseende. Här möts i öppen debatt forskare, domare, organisationsjurister, advokater och lagstiftare, med representanter för nyttjanderättshavare, fastighetsägare och samhällslivet.

Inom avdelningen hålls årligen cirka fem seminarier, i regel i SCCL:s lokaler på universitetsområdet i Frescati, men också hos organisationer på bostadsmarknaden eller i andra lokaler. Verksamhetens publikationer hittills är Julius, Munukka & Baheru (red.), Bostadsrätten i initial- och övergångsskeden (2019), Tore Ljungkvist, Skälig hyra (2015), och Wängberg, Munukka & Baheru (red.), Hyresgästens skadeståndsansvar (2012).

Avdelningsledamöter

Avdelningsledare: Professor Jori Munukka
Docent Elisabeth Ahlinder
Adjunkt, doktorand Jonny Flodin
Docent Richard Hager
Jur. dr Girion Blomdahl

Hyresrättsliga diskussionsklubbens styrelse

F.d. hyresrådet Kristian Eriksson (ordförande)
Professor Jori Munukka (kassör)
Docent Elisabeth Ahlinder
Docent Richard Hager
Advokat Agneta Gothenby
Adjunkt Jonny Flodin
F.d. hyresrådet Håkan Julius
F.d. hyresrådet Anne Bratt Norrevik
F.d. hovrättsrådet Måns Edling
F.d. chefsjuristen Rune Thomsson
Chefsjuristen Marie Öhrström
Chefsjuristen Lars Matton
Chefsjuristen Sven von Randow
Förbundsjuristen Susanna Skogsberg
Hovrättsrådet Kenneth Nordlander
Hovrättsrådet Thomas Edling
Processjuristen Marie Ripman
Hovrättsrådet Lars Olsson

Forskningsavdelningen för finansmarknadsrätt

Avdelningen är särskilt inriktad på att belysa de finansiella företagens och marknadernas reglering och funktion ur ett samhällsekonomiskt perspektiv.

En uppgift är att främja meningsutbytet mellan personer verksamma inom den finansiella sektorn. I avdelningen ingår både ekonomer och jurister samt representanter för såväl myndigheter som akademin och det privata. Avdelningen har ett samarbete med Finansdepartementet, Sveriges Riksbank, Riksgäldskontoret och Finansinspektionen.

Avdelningen ska bidra till forskningsprojekt, med målet att få fram en grupp kompetenta finansmarknadsrättare. Att fysiskt samla en forskargrupp vid SCCL är ett led i den ambitionen. Fem doktorander är särskilt nära knutna till avdelningen, bl.a. genom att de har referensgrupper från avdelningen.

Avdelningsledamöter

Avdelningsledare: Professor Gustaf Sjöberg
Avdelningsledare: Jur. dr Sara Göthlin
Jur. dr Kelly Chen
Ekonomie doktor och juris doktor h.c. Lars Hörngren
Juris doktor Thomas Ordeberg
Senior jurist Aron Szugalski Verständig

Forskningsavdelningen för insolvensrätt med sakrätt

Till avdelningen är både akademiker och praktiker knutna.

Avdelningen anordnar seminarier och symposier inom områdena insolvensrätt och sakrätt i vid mening. Från senare år kan nämnas följande seminarier ”Besittning till kontopengar – Besittningsbegreppets innebörd straffrättsligt och civilrättsligt”; ”Kreditsäkerhet i intellektuella resurser – Bakgrund och samhälleliga förutsättningar”; ”Återvinning i konkurs av avtalsprestation och återgång av avtal vid ogiltighet”; samt ”Fordrans uppkomst”.

Avdelningsledamöter

Avdelningsledare: Advokat Erik Selander, DLA Piper, Stockholms Universitet
Avdelningsledare: Docent och lektor Johan Sandstedt, Stockholms Universitet
Professor Göran Millqvist
Professor Lars Heuman
Docent Johan Sandstedt
Docent Emil Elgebrant
Advokat Christoffer Monell
Jur. dr Per Henriksson
Chefsjurist, jur. dr Oskar Andrews
Advokat Carl Brodén
Departementsråd Tobias Eriksson
Advokat Emma Berglund
Mikael Kubu
Jur. dr Marek Keller
Jur dr Sara Göthlin

Komparativ kommersiell rätt

Forskningsavdelningen är särskilt inriktad på att belysa den senaste utvecklingen inom komparativ kommersiell rätt. En viktig målsättning är att fungera som en mötesplats för akademiker, praktiskt verksamma jurister och representanter från den privata sektorn. Avdelningen anordnar konferenser och seminarier för att stimulera diskussion och utbyte av kunskaper mellan de olika yrkesgrupperna. Vid konferenserna och seminarierna medverkar, förutom svenska experter på området, även ledande nordiska och internationella forskare inom komparativ kommersiell rätt.

Avdelningsledamöter

Avdelningsledare: Jur. dr Kelly Chen
Universitetslektor Filippo Valguarnera
Advokat André Andersson
Advokat Adam Green
Professor Annina H Persson
Professor Christina Ramberg
Professor Laura Carlson

Forskningsavdelningen för medierätt

Den medierättsliga avdelningen fångar upp rättsliga fenomen som knyter sig till det samtida kommunikationssamhällets produktion och förmedling av uppgifter, underhållning, journalistik och information i vid mening. Intresseområdet rör därmed de rättsliga förutsättningarna för informationsspridning och informationstillgång i det offentliga rummet, men omfattar också frågor om sekretess, personlig integritet och personskydd. Yttrande- och informationsfrihetens statsrättsliga och civilrättsliga förutsättningar hör hit liksom immateriella ensamrättigheters värden i sammanhanget, särskilt vad gäller känneteckensrätt och upphovsrätt. Av särskilt intresse för avdelningen är prövningen av civilrättsliga och privaträttsliga anspråk på medieinnehåll. Medierättens starka unions- och konventionsrättsliga grundvalar bevakas också.

Den medierättsliga avdelningen arrangerar regelmässigt åtminstone två kvalificerade seminarier per termin.

Avdelningsledamöter

Avdelningsledare: Professor Jan Rosén
f d JO och professor em. Hans-Gunnar Axberger
f d justitierådet Kerstin Calissendorff
Justitierådet Christine Lager
Advokat Peter Danowsky
Advokat Lena Frånstedt Lofalk

Forskningsavdelningen för offentlig rätt och straffrätt för kommersiella aktörer

Forskningsavdelningens verksamhet är inriktad på rättsliga problem som kan uppkomma när kommersiella aktörers verksamhet påverkas av offentlig- respektive straffrättsliga regleringar.

Under senare år har förvaltningsrättsliga och straffrättsliga sanktioner fått allt större betydelse i kommersiella sammanhang, inte minst i form av sanktionsförfaranden och brottmål som är resultatet av förvaltningsrättsliga tillsynsärenden. Till detta kommer att allt fler företag underkastas någon form av myndighetstillsyn som en konsekvens av näringsrättslig speciallagstiftning, och därmed har företagen och deras befattningshavare också kommit att exponeras för förvaltningsrättsliga och straffrättsliga sanktioner. En annan sentida utvecklingslinje är att den svenska och europeiska lagstiftaren skärpt sina sanktionsverktyg och därmed har också företagens riskexponering ökat. En ytterligare utvecklingslinje är att svenska företag i högre grad påverkas av andra länders förvaltnings- och straffrättsliga lagstiftning. Till detta kommer  att myndigheterna gör företag ansvariga för handlingar som är hänförliga till företagens dotterbolag (s.k. parent company liability) eller direkta och indirekta leverantörer (s.k. supply chain liability).

De nu nämnda utvecklingstendenserna har tilldragit sig föga intresse i svensk rättsvetenskaplig forskning. Därtill saknas inom den svenska rättsvetenskapliga forskningen en väl utvecklad teoribildning om hur förvaltningsrättsliga och straffrättsliga priciper ska tillämpas och samverka i förfaranden om sanktioner och straff riktade mot företagen samt närings- och affärsstraffrättsliga regleringars betydelse för marknaders funktion. Detsamma gäller orsakerna till bristande regelefterlevnad. En viktig uppgift för forskningsavdelningen är därför att genom seminarier, symposier och annan vetenskaplig verksamhet analysera dessa brister. Forskningsavdelningen har en bred ämnesinriktning och kan ta sig an de flesta typer av offentlig- och straffrättsliga spörsmål av relevans för kommersiella aktörer.

En viktig uppgift för avdelningen är att erbjuda ett forum, i vilket akademiker och praktiker kan diskutera såväl aktuella ämnen som principfrågor. Att etablera relationer med motsvarande forskningsmiljöer i utlandet är också en uppgift. Många av de ämnen, som avdelningen behandlar, berör andra forskningsavdelningar vid SCCL, varför avdelningens verksamhet bedrivs i samarbete med dem. Avdelningens ledamöter består av  akademiker och praktiker samt offentligt och privat verksamma jurister.

Avdelningsledamöter

Avdelningsledare: Chefsjuristen, jur. dr. Oskar Andrews
Avdelningsledare: Professor emeritus Claes Sandgren
Rättschef Clara Ahlqvist
Universitetslektor Gustaf Almkvist
F.d. chefsåklagare Kim Andrews
Counsel, jur. kand. Mia Falk
Generalsekreterare Hayaat Ibrahim
Head of Group Legal Jimmy Kvarnström
Professor Jane Reichel
Universitetslektor Michaela Ribbing
Advokat Biörn Riese

Forskningsavdelningen för skadeståndsrätt

Samtliga ledamöter är skadeståndsexperter med hemvist i såväl den akademiska världen som näringslivet och den offentliga sektorn.

Forskningsavdelningen intresserar sig för skadeståndsrätt i vid bemärkelse och är en mötesplats för meningsutbyte mellan skadeståndsjurister inom olika områden och verksamheter. Uppmärksamhet riktas mot både kontraktuella och utomkontraktuella skadeståndsproblem.

Avdelningen arbetar primärt med kunskapsutbyte av olika slag och sammanträder regelbundet för att belysa och diskutera aktuella skadeståndsfrågor och nyheter. Inom ramen för verksamheten initierar och arrangerar avdelningen seminarier, föreläsningar och konferenser med såväl forskare som praktiskt verksamma jurister och andra skadeståndsintresserade som målgrupp.

Avdelningsledamöter

Avdelningsledare: Professor Mårten Schultz, Stockholms universitet
Professor, f.d. justitierådet Bertil Bengtsson
F.d. justitierådet Severin Blomstrand
Jur. dr Stina Bratt
Docent Mia Carlsson
Jur. dr Johanna Chamberlain
Hovrättsrådet Anders Dereborg
Advokat Johannes Ericson
Docent Sandra Friberg
Försäkringsjurist Johan Gustafsson
Universitetslektor Sabina Hellborg
Jur. dr David Johansson
Professor Jan Kleineman
Professor Jori Munukka
Professor Marcus Radetzki
Advokat Per Sjödin
Professor Jessika van der Sluijs
Jur. dr Karolina Stenlund
F.d. försäkringsdirektör Erland Strömbäck
Försäkringsjurist Lars-Ivar Sölvinger
Jur. dr Alexander Unnersjö

Forskningsavdelningen för skatterätt

En viktig målsättning för verksamheten vid forskningsavdelningen för skatterätt är att utgöra en mötesplats för praktiskt verksamma skattejurister och akademiker, i syfte att belysa och diskutera skatterättsliga frågeställningar. Avdelningen ser som en viktig uppgift att främja utbytet av åsikter och kunskap mellan de olika skatterättsliga yrkesgrupperna. Forskningsavdelningen anordnar därför regelbundet seminarier, konferenser och föreläsningar inom olika delar av skatterätten.

I syfte att stödja skatterättslig forskning inom ramen för skatteavdelningen vid SCCL och för att ytterligare utveckla och stärka samarbetet mellan forskningsavdelningen och det praktiska rättslivet har inletts ett samarbete mellan forskningsavdelningen och Deloitte, EY, KPMG, PwC och Svalner Skatt & Transaktion.

Stöd lämnas inom de forskningsområden som direkt eller indirekt har betydelse för tillämpningen av sådana skatterättsliga frågor som hanteras av skatteavdelningarna vid byråerna, och bidrar också till att finansiera den allmänna seminarieverksamhet som bedrivs vid forskningsavdelningen.

Avdelningsledamöter

Avdelningsledare: Jur. dr Caroline Nordklint, Stockholms universitet
Adjunkt Mattias Appelberg
Partner Fredrik Berndt
Partner Pontus Fornell
Partner Lars Franck
Partner Daniel Glückman
Adjunkt Ulrika Gustafsson Myslinski
Partner Linnea Jacobsen
Jur. dr Alexandra Johansson
Jur. dr Giacomo Lindgren Zucchini
Professor emeritus Peter Melz
Professor Jérôme Monsenego
Professor Roger Persson Österman
Professor Teresa Simon­-Almendal
Doktorand Lawrence Williams

Forskningsavdelningen för skiljeförfarande och annan tvistlösning

Vetenskapliga institutet för skiljedomsrätt vid Stockholms universitet, som bildades 1985, uppgick i SCCL 2005 som Forskningsavdelningen för skiljeförfarande och annan tvistlösning. Avdelningen sammanför akademiker, domare och praktiskt verksamma jurister för att utforska aktuella spörsmål och samarbeta med forskning och utbildning i skiljedomsrätt avseende såväl svenska som internationella rättsförhållanden. Genom dessa aktiviteter främjar avdelningen utbyten av idéer, kunskap och erfarenheter inom tvistlösning i kommersiella och investeringstvister.

Avdelningen anordnar vetenskapliga föreläsningar, kurser och seminarier samt andra former av utbildning.
Avdelningen håller ett specialbibliotek vars bokbestånd är tillgängligt för forskare, studenter och andra intresserade.

Avdelningsledamöter

Avdelningsledare: Johnny Herre, f.d. justitieråd och jur. dr
Avdelningsledare:
James Hope, solicitor-advocate, advokat
Crina Baltag, universitetslektor och docent
Christer Danielsson, advokat
Therese Isaksson, advokat
Daria Kozlowska, universitetslektor
Anne Kuttenkeuler, hovrättsrätt och vice ordförande
Robin Oldenstam, advokat
Anders Reldén, advokat
Eric Runesson, justitieråd och jur. dr
Patrick Schöldström, hovrättsråd och jur. dr
Monica Seifert Palmlund, affärsjurist och jur. dr
Fredrik Sjövall, advokat
Eva Storskrubb, universitetslektor och docent
Åsa Waller, advokat
Erik Wernberg, advokat
Rikard Wikström-Hermansen, advokat