SCCL:s bibliotek och skriftserie

publicerar de forskningsresultat som produceras vid SCCL i en egen skriftserie. Det är en stor mängd artiklar och forskningsrapporter som publiceras varje år av forskare knutna till SCCL samt föredragshållare vid större seminarier och konferenser. SCCL har därför två olika typer av publikationer i skriftserien, nämligen SCCL:s årsskrift och sammanställningar av bidrag till specifika konferenser. I anslutning till skriftserien publicerar SCCL även festskrifter som har anknytning till SCCL.

Länk till skriftserien på Jure nätbokhandel https://www.jure.se/ns

Bibliotek

SCCL har ett omfattande bibliotek i sina egna lokaler, vilket startades genom en donation av framlidne professor Jan Hellner och genom övertagande av Institutet för bolags- och värdepappersrätts bibliotek, vars verksamhet fortsatts av SCCL. Biblioteket har därefter byggts ut genom diverse omfattande donationer av bl.a. professor emeritus Lars Gorton, professor Henrik Edelstam och professor emeritus Bill Dufwa. Även stiftelsen Institutet för företagsjuridik har lämnat stöd till biblioteket.

Biblioteket erhåller också löpande donationer av Jure Förlag AB avseende nyutkommen svensk litteratur. Biblioteket innefattar nu över 4 000 titlar och är tillgängligt för forskare inom området kommersiell rätt. Ansvarig för biblioteket är doktorand Patryk Sapa.

Stockholm Centre for Commercial Law Skriftserie

 1.  Tvångsinlösen av minoritetsaktier – kommer den nya aktiebolagslagen att lösa problemen? (2003)
 2.  Nyemissioner av aktier – de lege lata och de lege ferenda (2004)
 3.  En svensk kod för bolagsstyrning – Vad är det för något och vad innebär den? (2005)
 4.  Intressekonflikter och finansiella marknader (2006)
 5.  Commercial Law Challenges in the 21st Century – Jan Hellner in memoriam (2007)
 6.  Redovisning och juridik (2008)
 7.  Aktiebolagens minoritetsskydd (2008)
 8.  Stockholm Centre for Commercial Law Årsbok I (2008)
 9.  Finansiella kriser – betalningssystem och skuldförhållanden (2009)
 10.  Aktieägares rättigheter (2009)
 11.  CISG Part II Conference (2009)
 12.  Marknadsmissbrukslagen i praktiken (2010)
 13.  Stockholm Centre for Commercial Law Årsbok II (2010)
 14.  A Common Frame of Reference for European Contract Law (2011)
 15.  Stockholm Centre for Commercial Law Årsbok III (2011)
 16.  Money Laundering (2012)
 17.  Hyresgästs skadeståndsansvar (2012)
 18.  Stockholm Centre for Commercial Law Årsbok IV (2012)
 19.  Perspectives on Credit Rating Agencies (2013)
 20.  Stockholm Centre for Commercial Law Årsbok V (2013)
 21.  Bolagsstämma (2014)
 22.  Functional or dysfunctional – the law as a cure? (2014)
 23.  Stockholm Centre for Commercial Law Årsbok VI (2015)
 24.  Skälig hyra – en studie av brukvärdesystemet (2015)
 25.  Miljöfarliga sjötransporter – internationella skadeståndsregler (2015)
 26.  Stockholm Centre for Commercial Law Årsbok VII (2016)
 27.  Festskrift till Lars Pehrson (2016)
 28.  Stockholm Centre for Commercial Law Årsbok VIII (2017)
 29.  Nordiska förmögenhetsrättsdagarna (2018)
 30.  Stockholm Centre for Commercial Law Årsbok IX (2018)
 31. Festskrift till Stefan Lindskog (2018)
 32. Festskrift till Göran Millqvist (2019)
 33. Stockholm Centre for Commercial Law Årsbok X (2019)
 34. Bostadsrätten i initial- och övergångsskeden (2019)
 35. Pragmatism v. principfasthet i nordisk förmögenhetsrätt (2019)
 36. The Future of Arbitration in Europe (2020)
 37. Stockholm Centre for Commercial Law Årsbok XI (2020)
 38. Stockholm Centre for Commercial Law Årsbok XII (2021)
 39. Festskrift till Jan Kleineman (2021)
 40. Stockholm Centre for Commercial Law Årsbok XIII (2022)