leds av en styrelse och en föreståndare. Styrelsen äger inrätta kommittéer och arbetsgrupper för särskilda ändamål. Verksamheten är organiserad i ett vetenskapligt råd och ett administrativt råd. Forsknings- och seminarieverksamhet bedrivs via olika ämnesmässigt inriktade forskningsavdelningar. Till SCCL kan knytas Fellows, Senior Visiting Fellows samt Visiting Fellows.

Verksamheten är inrymd i lokaler på plan 6 i det av Ralph Erskine ritade universitetsbiblioteket i Frescati. Lokalerna färdigställdes under 2007 enligt ritningar och anvisningar från SCCL:s anlitade arkitekt, Paulina Berglund, Waldemarsson Berglund Arkitekter AB. Lokalerna invigdes formellt den 25 april 2007 och 2011 tillfördes SCCL ytterligare lokaler som byggdes om och inreddes i samma stil som befintliga lokaler (vilka finansierades av Juridiska fakulteten och SCCL gemensamt). Lokalerna har också utsmyckats med konst som lånats från universitetets konstsamlingar och Statens konstråd.

I lokalerna sitter en blandning av yngre och mer etablerade forskare, från doktorander till emeriterade professorer. Gästande forskare kan också använda sig av de forskarplatser som står till förfogande i SCCL:s bibliotek, för forskning under kortare eller längre tidsperioder.

Styrelse består av en ordförande och fyra till nio övriga ledamöter, vilka utses för en period om tre år av rektor vid Stockholms universitet. Styrelsen har det övergripande ansvaret för SCCL:s verksamhet och verkar för ett gott förhållande mellan SCCL och intresserade parter inom och utanför Stockholms universitet. Styrelsen tar vidare ansvar för finansieringen av verksamheten inom SCCL.

Styrelsen fattar beslut för SCCL i frågor som rör bl.a. utseende av ledamöter till det vetenskapliga rådet, Visiting Fellows, inrättande av forskningsavdelningar och utseende av ledare för sådana avdelningar, forskningsprojekt som är av större eller strategisk betydelse, seminarier och konferenser som drar betydande kostnader, budget för SCCL och utformande av verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning.

Styrelse:
Advokat André Andersson (ordförande)
Docent Mia Carlsson
Advokat Per Henriksson
Justitieråd Svante O. Johansson
Chefsjurist Dick Lundqvist
Professor Mårten Schultz
Advokat Daniel Vargö
Universitetslektor Jessica Östberg

Föreståndaren har inför styrelsen det administrativa och ekonomiska ansvaret för SCCL:s verksamhet och utses för tre år i taget av rektor. Föreståndaren fattar beslut för att bedriva den löpande verksamheten enligt styrelsens anvisningar och riktlinjer.

Föreståndare:
Professor Göran Millqvist

Det vetenskapliga rådet består av en ordförande samt högst fem övriga ledamöter, vilka utses för en period om tre år av styrelsen. Rådet består till majoriteten av vetenskapligt kompetenta ledamöter.

Det vetenskapliga rådet ska bistå styrelsen och bereda ärenden för styrelsen samt i enlighet med de riktlinjer som beslutas av styrelsen:

  • initiera och samordna forskning och forskningsprojekt inom SCCL:s ram,
  • främja spridandet av forskningsresultat från SCCL:s verksamhet samt,
  • främja internationella kontakter och samarbete.

Vetenskapliga rådet:
Justitierådet Johnny Herre, ordförande
Professor Laura Carlson
Professor Birgitte Hagland
Professor Jesper Lau Hansen
Docent Ulf Maunsbach
Professor Björn Sandvik

Det administrativa rådet består av föreståndaren samt högst tre övriga ledamöter, vilka utses av styrelsen för en period om tre år. Samtliga ledamöter i rådet är forskare, inklusive doktorander, verksamma vid SCCL. Föreståndaren leder rådets arbete.

Administrativa rådet:
Professor Göran Millqvist (föreståndare)
Jur. dr. Caroline Nordklint
Doktorand Fredrik Sandberg
Jur. dr. Alexander Unnersjö

Inom SCCL finnas det forskningsavdelningar för olika inriktningar av den kommersiella rätten. Den vetenskapliga verksamheten inom SCCL äger i huvudsak rum inom forskningsavdelningarna på initiativ av de personer som är engagerade i respektive avdelning. Styrelsen inrättar forskningsavdelningar och utser ledare för varje avdelning på förslag av vetenskapliga rådet. Som medlemmar i respektive forskningsavdelning kan knytas personer med bakgrund i akademin, myndigheter, domstolar, advokatbyråer och företag. Medlemmar i forskningsavdelning utses av styrelsen efter förslag av avdelningsledare för tre år, med möjlighet till omval för ytterligare perioder om tre år.

Avdelningsledare ska:

  • stödja forskningsprojekt inom avdelningens område
  • anordna vetenskapliga föreläsningar, seminarier, konferenser och symposier inom avdelningens område
  • bidra till att sprida information om forskning och forskningsresultat inom avdelningens område
  • ansvara för att verksamheten inom avdelningen bedrivs i enlighet med de riktlinjer som styrelsen beslutar
  • årligen rapportera om avdelningens verksamhet till styrelsen