Fellows vid SCCL

SCCL kan knyta till sig Fellows, såväl yngre som mer etablerade forskare inom den kommersiella rätten i vid mening, från doktorander till emeriterade professorer. De forskare som knyts till SCCL som Fellows ska normalt vara, eller ha varit, verksamma vid den Juridiska fakulteten vid Stockholms universitet. I särskilda fall kan även andra knytas till SCCL som Fellows. Doktorander kan inte antas vid SCCL. Beroende på erfarenhet och senioritet sker en indelning i kategorierna Fellow, Senior Fellow och Junior Fellow. Fellows med arbetsplats vid SCCL framgår av sidan ”Medarbetare”.

SCCL kan knyta till sig Visiting Fellows för att etablera ett varaktigt samarbete för att främja forskning av gemensamt intresse. Till Visiting Fellow kan utses forskare eller rättsvetenskapsman som är eller har varit verksam vid universitet eller högskola utanför eller inom Sverige och person verksam utanför universitet och högskola som besitter förmåga till vetenskaplig verksamhet. Beroende på erfarenhet och senioritet sker en indelning i kategorierna Visiting Fellow, Senior Visiting Fellow och Junior Visiting Fellow. Visiting Fellow ska normalt utses för en viss period inte överstigande tre år.

Fellows och Visiting Fellows utses av styrelsen efter samråd med vetenskapliga rådet. Ställningen som Fellow och Visiting Fellow kan när som helst frånträdas. Styrelsen kan också besluta att ställningen som Fellow eller Visiting Fellow ska upphöra.

Hittills har SCCL etablerat samarbete med följande Visiting Fellows:

Visiting Fellows:

Mads Bryde Andersen
Johan Bärlund
Matthew Dyson
Anders Fernlund
Eiríkur Jónsson
Ciara Kennefick
Rune Sæbø
David B. Wilkins
Andrew Robertson

Senior Visiting Fellows:

Lars Afrell
Stig von Bahr
Bill Blair
Ross Cranston
Lars Hörnberg
Stefan Lindskog
Mikael Mellqvist

Junior Visiting Fellows:

Aleksander Kalisz
Johanna Karlervik
Vincent Schmidt-Hollburg