Nationellt och
nordiskt samarbete

SCCL samarbetar med nationella och nordiska forskningscentra inom juridik och ekonomi som t.ex. Affärsrättsligt centrum vid Lunds universitet (ACLU), Swedish Institute for Financial Research (SIFR) vid Handelshögskolan i Stockholm, Oslo senter for kommersiell rett (OSKR), Forum for Company Law and Financial Market Law (FOCOFIMA) och Centre for Private Governance (CEPRI) vid Köpenhamns universitet samt Juridiska fakulteten vid Syddansk Universitet.

SCCL inledde under 2010 genom Forskningsavdelningen för finansmarknadsrätt, ett samarbete med Finansdepartementet, Sveriges Riksbank, Riksgäldskontoret och Finansinspektionen. Samarbetsavtalet syftar till att bl.a. hålla gemensamma seminarier, låta representanter för myndigheter ingå i referensgrupper för doktorandprojekt och möjliggöra för forskare vid SCCL att delta i eller leda offentliga utredningar. Ambitionen är att hålla överenskommelsen levande, bl.a. genom att ha representanter från de fyra myndigheterna i forskningsavdelningens styrelse.

European Law Institute

SCCL har, främst genom sin dåvarande ordförande advokat Johan Gernandt, varit en av initiativtagarna till och bistående vid inrättandet av ett europeiskt rättsligt forum år 2011, för samarbete mellan ledande rättsvetenskapliga forskningsinstitutioner i Europa. Syftet med ett sådant forum, European Law Institute, är att främja gränsöverskridande kontakter mellan akademiker och praktiker främst på förmögenhetsrättens område.

Internationellt samarbete

SCCL är inriktat på internationellt samarbete och som ett exempel på ett sådant samarbete kan nämnas att SCCL 2011 inledde ett samarbete med University of Oxford och Christ Church College, vilket bl.a. innebär att en svensk forskare inom ramen för The Stockholm Centre Oxford Fellowship får möjlighet att som anställd vid University of Oxford forska där under ett helt läsår. Samarbetet innebär även att seniora forskare från Juridiska fakulteten kan gästforska under en sabbatsperiod vid Oxford Law Faculty.

SCCL anordnar, tillsammans med University of Oxford och Institute of European and Comparative Law (IECL), vartannat år en internationell konferens i Oxford inom kommersiell rätt, the Stockholm Oxford Law Symposium.
Vidare anordnar SCCL, i samarbete med Juridiska fakulteten vid University of Oxford, en internationell konferens i Stockholm rörande skiljeförfaranden och annan tvistlösning, Global Trends in Arbitration.

Samarbetet med Oxford University leds av The Oxford Committee, ordförande professor Laura Carlson, och Forskningsavdelningen för skiljeförfarande och annan tvistelösning, ordföranden advokat James Hope och adjungerade professorn Johnny Herre.

The Stockholm Centre Oxford Fellowship

SCCL inledde 2011 ett samarbete med University of Oxford och Christ Church College, vilket bl.a. innebär att en svensk forskare inom ramen för The Stockholm Centre Oxford Fellowship får möjlighet att som anställd forska vid University of Oxford ett helt läsår. Forskartjänsten i Oxford har finansierats av Justitierådet Edvard Cassels stiftelse, Rektor vid Stockholms universitet, Stiftelsen Fakultetskurser samt advokat- och revisionsbyråer.

Fellowship-stipendiater:

2012/2013 Gustaf Sjöberg
2013/2014 David Langlet
2014/2015 Laura Carlson
2015/2016 Jaan Paju
2016/2017 Elisabeth Ahlinder
2017/2018 Jessica Östberg
2018/2019 Mark Klamberg
2019/2020 Cyril Holm
2020/2021 Marios Iacovides
2022/2023 Nikola Hajdin
2023/2024 Branka Marusic