Nationellt och nordiskt samarbete

SCCL samarbetar med nationella och nordiska forskningscentra inom juridik och ekonomi som t.ex. Centre for Private Governance (CEPRI) och Forum for Company Law and Financial Market Law (FOCOFIMA) vid Köpenhamns universitet, Juridiska fakulteten vid Syddansk universitet, Oslo senter for kommersiell rett (OSKR), Affärsrättsligt centrum vid Lunds universitet (ACLU) samt Swedish Institute for Financial Research (SIFR) vid Handelshögskolan i Stockholm.

SCCL inledde under 2010 genom Forskningsavdelningen för finansmarknadsrätt, ett samarbete med Finansdepartementet, Sveriges Riksbank, Riksgäldskontoret och Finansinspektionen. Samarbetsavtalet syftar till att bl.a. hålla gemensamma seminarier, låta representanter för myndigheter ingå i referensgrupper för doktorandprojekt och möjliggöra för forskare vid SCCL att delta i eller leda offentliga utredningar. Ambitionen är att hålla överenskommelsen levande, bl.a. genom att ha representanter från de fyra myndigheterna i forskningsavdelningens styrelse.

European Law Institute

SCCL har, främst genom sin dåvarande ordförande advokat Johan Gernandt, varit en av initiativtagarna till och bistående vid inrättandet av ett europeiskt rättsligt forum år 2011, för samarbete mellan ledande rättsvetenskapliga forskningsinstitutioner i Europa. Syftet med ett sådant forum, European Law Institute, är att främja gränsöverskridande kontakter mellan akademiker och praktiker främst på förmögenhetsrättens område.

Internationellt samarbete

SCCL är inriktat på internationellt samarbete och som ett exempel på ett sådant samarbete kan nämnas att SCCL 2011 inledde ett samarbete med University of Oxford och Christ Church College, vilket bl.a. innebär att en svensk forskare inom ramen för The Stockholm Centre Oxford Fellowship får möjlighet att som anställd vid University of Oxford forska där under ett helt läsår. Samarbetet innebär även att seniora forskare från Juridiska fakulteten kan gästforska under en sabbatsperiod vid Oxford Law Faculty.

Vidare anordnar SCCL tillsammans med University of Oxford vartannat år en internationell konferens inom kommersiell rätt, the Stockholm Oxford Law Symposium. Samarbetet med Oxford University leds av The Oxford Committee. Ordförande för kommittén är professor Laura Carlson.

 

Fellows vid SCCL

Till SCCL kan som Fellows knytas såväl yngre som mer etablerade forskare inom den kommersiella rätten i vid mening, från doktorander till emeriterade professorer. De forskare som knyts till SCCL som Fellows ska normalt vara verksamma vid den Juridiska fakulteten vid Stockholms universitet. I särskilda fall kan även andra knytas till SCCL som Fellows. Doktorander kan inte antas vid SCCL. Fellows med arbetsplats vid SCCL framgår av sidan ”Medarbetare” ovan.

Till SCCL kan knytas Senior Visiting Fellows för att etablera ett varaktigt samarbete för att främja forskning av gemensamt intresse. Till Senior Visiting Fellow kan utses rättsvetenskapare som är eller har varit verksam vid universitet eller högskola utanför eller inom Sverige och person verksam utanför universitet och högskola som besitter förmåga till vetenskaplig verksamhet.

Till SCCL kan knytas Visiting Fellows för att etablera ett samarbete med yngre forskare för att främja forskning av gemensamt intresse. Till Visiting Fellow kan utses forskarstuderande, yngre forskare eller person, som bedöms ha intresse för och förmåga till vetenskaplig verksamhet.

Hittills har SCCL etablerat samarbete med följande Senior Visiting Fellows:

Senior Visiting Fellows:

Lars Afrell
Stig von Bahr
Bill Blair
Ross Cranston
Lars Hörnberg
Stefan Lindskog
Mikael Mellqvist

Junior Visiting Fellows:

Aleksander Kalisz
Johanna Karlervik
Vincent Schmidt-Hollburg

Visiting Fellows:

Mads Bryde Andersen
Johan Bärlund
Matthew Dyson
Anders Fernlund
Eiríkur Jónsson
Ciara Kennefick
Rune Sæbø
David B. Wilkins
Andrew Robertson

The Stockholm Centre Oxford Fellowship

SCCL inledde 2011 ett samarbete med University of Oxford och Christ Church College, vilket bl.a. innebär att en svensk forskare inom ramen för The Stockholm Centre Oxford Fellowship får möjlighet att som anställd forska vid University of Oxford ett helt läsår. Forskartjänsten i Oxford har finansierats av Justitierådet Edvard Cassels stiftelse, Rektor vid Stockholms universitet, Stiftelsen Fakultetskurser samt advokat- och revisionsbyråer.

Fellowship-stipendiater:

2012/2013    Gustaf Sjöberg
2013/2014    David Langlet
2014/2015    Laura Carlson
2015/2016    Jaan Paju
2016/2017    Elisabeth Ahlinder
2017/2018     Jessica Östberg
2018/2019     Mark Klamberg
2019/2020     Cyril Holm
2020/2021     Marios Iacovides
2022/2023     Nikola Hajdin
2023/2024     Branka Marusic