Nyheter2022-10-31T11:22:18+01:00
27oktober, 2023

André Andersson erhåller Advokatsamfundets pris för framstående insatser inom advokatyrket

Advokatsamfundet delar sedan 2012 ut ett årligt pris för framstående insatser inom advokatyrket. Årets pris har tilldelats André Andersson som är ordförande för SCCL och Senior Adviser på Mannheimer Swartling. Han erhåller priset bland annat för sitt engagemang och arbete för juridisk forskning och undervisning. Det delades ut av [...]

11oktober, 2023

Advokatvännernas uppsatsstipendium i kommersiell rätt SCCL-PRISET utlyses för läsåret 2022/23

Advokatvännernas uppsatsstipendium i kommersiell rätt SCCL-PRISET utlyses för läsåret 2022/2023. – Prissumma 20 000 kr – Utöver prissumman ges stipendiaten möjlighet att delta vid en prisceremoni, hålla ett anförande vid Stockholm Centre for Commercial Law (SCCL) samt publicera sin uppsats i SCCL:s årsbok i redigerad version. Nominering till priset görs [...]

25september, 2023

Nordiskt seminarium om Ansvarsbegränsningar och ansvarsfriskrivningar i kommersiella avtal

Onsdagen den 11 oktober 2023 anordnar forskningsavdelningarna för allmän förmögenhetsrätt samt för skiljeförfarande och annan tvistlösning ett nordiskt seminarium om ansvarsbegränsningar och ansvarsfriskrivningar i kommersiella avtal. På seminariet kommer en panel bestående av deltagare från Sverige, Norge och Finland särskilt att diskutera inställningen i nordisk rätt till ansvarsbegränsningar och ansvarsfriskrivningar [...]

29juni, 2023

Positiv utvärdering av SCCL

Enligt Stockholms universitets regler för centrumbildningar ska verksamheten vid en centrumbildning utvärderas minst vart sjätte år. Den 31 augusti 2022 utsågs professor Ellen Eftestøl till granskare av SCCL. Hon avlämnade den 23 mars 2023 sin rapport till Områdesnämnden för humanvetenskap. Rektor har den 29 juni 2023 beslutat att verksamheten vid [...]

20juni, 2023

Stina Bratt har tilldelats Sven Unger Company Law Scholarship

Till minne av den tidigare delägaren Sven Unger och hans bidrag, både till byrån och till den bolagsrättsliga doktrinen, utlyste Mannheimer Swartling ett ettårigt postdoktoralt forskarstipendium i bolagsrätt i samarbete med Swedish Corporate Governance Institute. Vid sammanträde den 2 juni 2023 beslutade priskommittén att tilldela Sven Unger Company Law [...]

5juni, 2023

SCCL-priset 2022 har tilldelats Anna Kireeva

Alexander Unnersjö. Anna Kireeva och Jori Munukka Anna Kireeva har för sin uppsats Panthavarens förfoganderätt över pantsatta finansiella instrument – Särskilt om pantsättarens separationsrätt vid panthavarens insolvens belönats med SCCL-priset, Advokatvännernas uppsatsstipendium i kommersiell rätt med följande motivering. Anna Kireeva har tagit sig an ett klassiskt och komplicerat ämne [...]

28april, 2023

Stina Bratt har disputerat

Stina Bratt disputerade fredagen den 28 april 2023 på sin avhandling Alternativa anspråksvägar i skadeståndsrätten. Om förhållandet mellan kontrakts- och deliktsansvar i avtalsförhållanden och kontraktskedjor, Jure Förlag AB 2023, 536 s. Avhandlingen behandlar frågor i gränslandet mellan kontraktsansvar och deliktsansvar eller annorlunda uttryckt, skadeståndsansvar på grund av kontraktsbrott och/eller [...]

18april, 2023

Prof. Dr Birke Häcker har utsetts till hedersdoktor vid den juridiska fakulteten i Stockholm

Prof. Dr Birke Häcker har den 17 april 2023 utsetts till hedersdoktor vid den juridiska fakulteten i Stockholm. Eftersom Birke Häcker är en god och mångårig vän till SCCL så gläder vi oss särskilt åt denna välförtjänta utnämning. Promoveringen kommer att äga rum i Stadshuset den 29 september 2023 under [...]

30mars, 2023

The EU COM Proposal for a Corporate Sustainability Due Diligence Directive

Corporate governance and business have an important role to play in the green transition and sustainability. There are however serious risks tied to the enforcement of corporate governance standards that are not carefully crafted, such as parts of the COM:s proposal for a Corporate Sustainability Due Diligence Directive. There [...]

7mars, 2023

How populism is undermining accountability in corporate governance

Populist trends in corporate governance are undermining the quality of public policy, the legitimacy of democratic institutions and the functioning of our market economies. Rather than loading companies with unrealistic public responsibilities, we need to establish a fair and functional division of powers and responsibilities between politics and business. Business [...]

14februari, 2023

Lundbergföretagen initierar samarbete med Swedish Corporate Governance Institute vid Stockholms universitet

Lundbergföretagen har inlett ett tioårigt samarbete med Swedish Corporate Governance Institute (SCGI) vid Stockholms universitet i syfte att etablera SCGI som ett världsledande forskningsinstitut för bolagsstyrning. Institutet ska bedriva tillämpad forskning och utbildning inom bolagsstyrningsområdet i ett juridiskt och ekonomiskt perspektiv. Fokus kommer att vara på aktuella frågor för svenska [...]

28november, 2022

Nordiskt seminarium om Entreprenörens rätt till ersättningar för störningar i entreprenaden

Fredagen den 25 november anordnades Nordiskt seminarium om Entreprenörens rätt till ersättningar för störningar i entreprenaden. Seminariet ägde rum i Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstituts (SCC) lokaler och digitalt. Under seminariet diskuterades frågor aktualiserade av ett praktikfall, inspirerat av ett norskt Høyesterettsavgörande. Frågorna diskuterades av en panel bestående av advokat Christian Johansen [...]

20oktober, 2022

SCCL:s uppsatspris 2021/22

Advokatvännernas uppsatsstipendium i kommersiell rätt SCCL-PRISET utlyses för läsåret 2021/2022. – Prissumma 20 000 kr – Utöver prissumman ges stipendiaten möjlighet att delta vid en prisceremoni, hålla ett anförande vid Stockholm Centre for Commercial Law (SCCL) samt publicera sin uppsats i SCCL:s årsbok i redigerad version. Nominering till priset [...]

27juni, 2022

Svensk Värdepappersmarknad har genom en anknuten stiftelse beviljat medel till SCCL för forskning kring den svenska marknaden för företagsobligationer

SCCL kommer att använda anslaget om 1 miljon kronor för att inleda ett långsiktigt projekt som involverar flera forskare och andra berörda över tid. Inledningsvis avses delstudier genomföras kring svensk marknadsreglering av företagsobligationer. Övriga frågor som kan komma att behandlas är självreglering kontra lagreglering, för- och nackdelar med [...]

7december, 2021

Marcus Radetzki får pris för framstående forskningsinsatser

Marcus Radetzki, professor i civilrätt vid SCCL och Juridiska institutionen, har tilldelats Försäkringsjuridiska föreningens Bertil Bengtsson-pris för sina framstående forskningsinsatser inom skadestånds- och försäkringsrätt. Föreningens motivering: "År 2021 års pristagare har ett gediget engagemang i föreningen bakom sig och har bidragit såväl inom skadeståndsrätt som inom försäkringsrätt. Han har lyckats [...]

7december, 2021

Teresa Simon-Almendal lämnar SCCL

Efter många år av intensivt arbete inom SCCL går nu Teresa Simon-Almendal vidare till nya uppgifter inom den juridiska fakulteten och kommer fortsättningsvis att ha sitt tjänsterum i hus C. Teresa är professor i finansrätt och prodekan med ansvar för forskningsfrågor inom juridiska fakulteten i Stockholm. Hon leder därmed fakultetens [...]

7december, 2021

Mauro Zamboni lämnar SCCL

Efter många år av intensivt arbete inom SCCL går nu Mauro Zamboni vidare till nya uppgifter inom den juridiska fakulteten och kommer fortsättningsvis att ha sitt tjänsterum i hus C. Mauro är professor i allmän rättslära med forskning inriktad mot relationerna mellan juridik och politik. För närvarande arbetar han på [...]

9november, 2021

Christina Ramberg flyttar in på SCCL

Christina Ramberg flyttar in på SCCL Christina är professor i civilrätt vid Juridiska fakulteten, Stockholms universitet. Hon är specialiserad på avtalsrätt i vid bemärkelse. Avhandlingen handlade om företagsöverlåtelser. Hon har skrivit monografier om bl.a. upplysningsplikt, reklamation, elektronisk handel, auktioner, aktieägaravtal och prejudikatläran. Under lång tid har hon intresserat [...]

6oktober, 2021

Personskiften inom SCCL

Personskiften inom SCCL Vid det senaste sammanträdet föreslog SCCL:s styrelse att professor Mårten Schultz skulle av rektor utses till ny ledamot av styrelsen. Vidare valde styrelsen justitierådet Johnny Herre till ordförande av Vetenskapliga rådet. Styrelsen utsåg härtill advokaten Carl Svernlöv till avdelningsledare för Forskningsavdelningen för bolags- och värdepappersrätt vid [...]

10september, 2021

Jan Kleineman går i pension

Jan Kleineman går i pension Professor Jan Kleineman avgick vid utgången av augusti med pension. För SCCL är detta en händelse av stor och omvälvande betydelse. I samband med sin pension har Jan valt att också lämna sina funktioner vid SCCL. För oss som är fortsatt engagerade vid SCCL [...]

2april, 2020

Uppdaterad information med anledning av coronaviruset

Sedan de allmänna restriktionerna avseende pandemin tagits bort vid månadsskiftet september/oktober 2021 och universitetet börjat återgå till undervisning och verksamhet på plats har även SCCL öppnat för fysisk närvaro vid olika arrangemang. Från den 1 oktober 2021 planeras för kombinerade arrangemang med viss begränsad fysisk närvaro och distansdeltagande samt [...]

Till toppen