Nyheter2024-03-08T18:16:56+01:00

SCCL utvidgar till sjö- och transporträtten genom samgående

20 maj, 2024|

Vid senaste styrelsesammanträde den 14 maj 2024 beslutades om ett samgående mellan SCCL och Sjörättsbiblioteket. Axel A:son Johnsons institut för sjö- och annan transporträtt. Institutet leds av professor Johan Schelin, och han och institutet kommer inom kort att flytta över från Juridiska institutionen till SCCL:s lokaler. Institutet kommer fortsätta sin [...]

Ny forskningsavdelning inrättas

20 maj, 2024|

Vid senaste styrelsesammanträde den 14 maj 2024 beslutades om inrättande av en ny forskningsavdelning vid SCCL, Jurister och Samhälle. Många framstående juridiska fakulteter runt om i världen har program, institut, center eller liknande som ägnas åt studiet och stödet för olika aspekter av juristyrket. Ämnet sträcker sig från frågor som [...]

Pris till Sara Göthlin

8 maj, 2024|

Pris till Sara Göthlin Stiftelsen Insolvensrättsligt forums litteraturpris gick i år till en av våra medarbetare jur. dr Sara Göthlin för doktorsavhandlingen Prioritet och avtal - Intercreditoravtal i svensk rätt, särskilt vid insolvens. Hon delad priset med jur. dr Markus Ehrenpil (Uppsala universitet) för doktorsavhandlingen Rekonstruktionsuppgörelse. Sara disputerade vid Stockholms [...]

Stockholm-Bonn Law Symposium 2024

10 april, 2024|

Den 10-12 april 2024 besökte 23 av SCCL:s medlemmar Bonn för att delta i Stockholm-Bonn Law Symposium 2024. Från Bonns sida anordnades evenemanget och leddes av professor Birke Häcker, föreståndare för Institutet för internationell och komparativ privaträtt. På Stockholmssidan låg ledningen hos SCCL:s föreståndare, professor Göran [...]

Seminarium, Sympatiåtgärder – under press?

22 februari, 2024|

SCCL:s Forskningsavdelning för arbets- och diskrimineringsrätt tillsammans med Institutet för social civilrätt höll ett välbesökt seminarium, Sympatiåtgärder – under press? den 22 februari 2024. Över 120 deltagare kom. Temat hade sin grund i den segdragna konflikten mellan bilföretaget Tesla och fackförbundet IF Metall. Sedan förbundet varslat om stridsåtgärder för [...]

Disputation av doktorand vid SCCL

17 november, 2023|

Den 17 november 2023 disputerade Girion Blomdahl på avhandlingen ”Vem äger naturen – En fastighetsrättslig studie om förhållandena mellan äganderättens brukandedel och skyddet för naturen”. Inte minst de senaste årens politiska diskussioner visar att det kan finnas en motsatsställning mellan äganderätten – rätten att bruka det man äger – [...]

André Andersson erhåller Advokatsamfundets pris för framstående insatser inom advokatyrket

27 oktober, 2023|

Advokatsamfundet delar sedan 2012 ut ett årligt pris för framstående insatser inom advokatyrket. Årets pris har tilldelats André Andersson som är ordförande för SCCL och Senior Adviser på Mannheimer Swartling. Han erhåller priset bland annat för sitt engagemang och arbete för juridisk forskning och undervisning. Det delades ut av samfundets [...]

Advokatvännernas uppsatsstipendium i kommersiell rätt SCCL-PRISET utlyses för läsåret 2022/23

11 oktober, 2023|

Advokatvännernas uppsatsstipendium i kommersiell rätt SCCL-PRISET utlyses för läsåret 2022/2023. – Prissumma 20 000 kr – Utöver prissumman ges stipendiaten möjlighet att delta vid en prisceremoni, hålla ett anförande vid Stockholm Centre for Commercial Law (SCCL) samt publicera sin uppsats i SCCL:s årsbok i redigerad version. Nominering till priset görs [...]

Nordiskt seminarium om Ansvarsbegränsningar och ansvarsfriskrivningar i kommersiella avtal

25 september, 2023|

Onsdagen den 11 oktober 2023 anordnar forskningsavdelningarna för allmän förmögenhetsrätt samt för skiljeförfarande och annan tvistlösning ett nordiskt seminarium om ansvarsbegränsningar och ansvarsfriskrivningar i kommersiella avtal. På seminariet kommer en panel bestående av deltagare från Sverige, Norge och Finland särskilt att diskutera inställningen i nordisk rätt till ansvarsbegränsningar och ansvarsfriskrivningar [...]

Positiv utvärdering av SCCL

29 juni, 2023|

Enligt Stockholms universitets regler för centrumbildningar ska verksamheten vid en centrumbildning utvärderas minst vart sjätte år. Den 31 augusti 2022 utsågs professor Ellen Eftestøl till granskare av SCCL. Hon avlämnade den 23 mars 2023 sin rapport till Områdesnämnden för humanvetenskap. Rektor har den 29 juni 2023 beslutat att verksamheten vid [...]

Stina Bratt har tilldelats Sven Unger Company Law Scholarship

20 juni, 2023|

Till minne av den tidigare delägaren Sven Unger och hans bidrag, både till byrån och till den bolagsrättsliga doktrinen, utlyste Mannheimer Swartling ett ettårigt postdoktoralt forskarstipendium i bolagsrätt i samarbete med Swedish Corporate Governance Institute. Vid sammanträde den 2 juni 2023 beslutade priskommittén att tilldela Sven Unger Company Law [...]

SCCL-priset 2022 har tilldelats Anna Kireeva

5 juni, 2023|

Alexander Unnersjö. Anna Kireeva och Jori Munukka Anna Kireeva har för sin uppsats Panthavarens förfoganderätt över pantsatta finansiella instrument – Särskilt om pantsättarens separationsrätt vid panthavarens insolvens belönats med SCCL-priset, Advokatvännernas uppsatsstipendium i kommersiell rätt med följande motivering. Anna Kireeva har tagit sig an ett klassiskt och komplicerat ämne [...]

Stina Bratt har disputerat

28 april, 2023|

Stina Bratt disputerade fredagen den 28 april 2023 på sin avhandling Alternativa anspråksvägar i skadeståndsrätten. Om förhållandet mellan kontrakts- och deliktsansvar i avtalsförhållanden och kontraktskedjor, Jure Förlag AB 2023, 536 s. Avhandlingen behandlar frågor i gränslandet mellan kontraktsansvar och deliktsansvar eller annorlunda uttryckt, skadeståndsansvar på grund av kontraktsbrott och/eller [...]

Prof. Dr Birke Häcker har utsetts till hedersdoktor vid den juridiska fakulteten i Stockholm

18 april, 2023|

Prof. Dr Birke Häcker har den 17 april 2023 utsetts till hedersdoktor vid den juridiska fakulteten i Stockholm. Eftersom Birke Häcker är en god och mångårig vän till SCCL så gläder vi oss särskilt åt denna välförtjänta utnämning. Promoveringen kommer att äga rum i Stadshuset den 29 september 2023 under [...]

The EU COM Proposal for a Corporate Sustainability Due Diligence Directive

30 mars, 2023|

Corporate governance and business have an important role to play in the green transition and sustainability. There are however serious risks tied to the enforcement of corporate governance standards that are not carefully crafted, such as parts of the COM:s proposal for a Corporate Sustainability Due Diligence Directive. There [...]

How populism is undermining accountability in corporate governance

7 mars, 2023|

Populist trends in corporate governance are undermining the quality of public policy, the legitimacy of democratic institutions and the functioning of our market economies. Rather than loading companies with unrealistic public responsibilities, we need to establish a fair and functional division of powers and responsibilities between politics and business. Business [...]

Lundbergföretagen initierar samarbete med Swedish Corporate Governance Institute vid Stockholms universitet

14 februari, 2023|

Lundbergföretagen har inlett ett tioårigt samarbete med Swedish Corporate Governance Institute (SCGI) vid Stockholms universitet i syfte att etablera SCGI som ett världsledande forskningsinstitut för bolagsstyrning. Institutet ska bedriva tillämpad forskning och utbildning inom bolagsstyrningsområdet i ett juridiskt och ekonomiskt perspektiv. Fokus kommer att vara på aktuella frågor för svenska [...]

Alexander Unnersjö tilldelas pris för framstående insatser inom rättsvetenskaplig forskning

10 januari, 2023|

Styrelsen för Emil Heijnes Stiftelse för rättsvetenskaplig forskning har beslutat att tilldela Jur. dr, Alexander Unnersjö ett pris för värdefulla och framstående insatser inom den rättsvetenskapliga forskningen. Prissumman är 100 000 kr.

Nordiskt seminarium om Entreprenörens rätt till ersättningar för störningar i entreprenaden

28 november, 2022|

Fredagen den 25 november anordnades Nordiskt seminarium om Entreprenörens rätt till ersättningar för störningar i entreprenaden. Seminariet ägde rum i Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstituts (SCC) lokaler och digitalt. Under seminariet diskuterades frågor aktualiserade av ett praktikfall, inspirerat av ett norskt Høyesterettsavgörande. Frågorna diskuterades av en panel bestående av advokat Christian Johansen [...]

SCCL:s uppsatspris 2021/22

20 oktober, 2022|

Advokatvännernas uppsatsstipendium i kommersiell rätt SCCL-PRISET utlyses för läsåret 2021/2022. – Prissumma 20 000 kr – Utöver prissumman ges stipendiaten möjlighet att delta vid en prisceremoni, hålla ett anförande vid Stockholm Centre for Commercial Law (SCCL) samt publicera sin uppsats i SCCL:s årsbok i redigerad version. Nominering till priset [...]

Svensk Värdepappersmarknad har genom en anknuten stiftelse beviljat medel till SCCL för forskning kring den svenska marknaden för företagsobligationer

27 juni, 2022|

SCCL kommer att använda anslaget om 1 miljon kronor för att inleda ett långsiktigt projekt som involverar flera forskare och andra berörda över tid. Inledningsvis avses delstudier genomföras kring svensk marknadsreglering av företagsobligationer. Övriga frågor som kan komma att behandlas är självreglering kontra lagreglering, för- och nackdelar med [...]

Swedish Corporate Governance Institute, new part of the SCCL

8 juni, 2022|

The Stockholm Centre for Commercial Law (SCCL) is pleased to announce that the Swedish Corporate Governance Institute has been established as a new part of the SCCL, and will function as a research panel for corporate governance. The institute will conduct applied corporate governance research and knowledge exchange from a [...]

Stockholm Arbitration Yearbook 2021 is published

27 januari, 2022|

The third annual edition of the Stockholm Arbitration Yearbook offers interesting reading on current arbitration law, procedure and practice, as well as commentary on Swedish arbitration-related court decisions. Building on Stockholm’s role as a hub for international commercial and investment arbitration, the Yearbook addresses issues that are of interest [...]

Marcus Radetzki får pris för framstående forskningsinsatser

7 december, 2021|

Marcus Radetzki, professor i civilrätt vid SCCL och Juridiska institutionen, har tilldelats Försäkringsjuridiska föreningens Bertil Bengtsson-pris för sina framstående forskningsinsatser inom skadestånds- och försäkringsrätt. Föreningens motivering: "År 2021 års pristagare har ett gediget engagemang i föreningen bakom sig och har bidragit såväl inom skadeståndsrätt som inom försäkringsrätt. Han har lyckats [...]

Teresa Simon-Almendal lämnar SCCL

7 december, 2021|

Efter många år av intensivt arbete inom SCCL går nu Teresa Simon-Almendal vidare till nya uppgifter inom den juridiska fakulteten och kommer fortsättningsvis att ha sitt tjänsterum i hus C. Teresa är professor i finansrätt och prodekan med ansvar för forskningsfrågor inom juridiska fakulteten i Stockholm. Hon leder därmed fakultetens [...]

Mauro Zamboni lämnar SCCL

7 december, 2021|

Efter många år av intensivt arbete inom SCCL går nu Mauro Zamboni vidare till nya uppgifter inom den juridiska fakulteten och kommer fortsättningsvis att ha sitt tjänsterum i hus C. Mauro är professor i allmän rättslära med forskning inriktad mot relationerna mellan juridik och politik. För närvarande arbetar han på [...]

Christina Ramberg flyttar in på SCCL

9 november, 2021|

Christina Ramberg flyttar in på SCCL Christina är professor i civilrätt vid Juridiska fakulteten, Stockholms universitet. Hon är specialiserad på avtalsrätt i vid bemärkelse. Avhandlingen handlade om företagsöverlåtelser. Hon har skrivit monografier om bl.a. upplysningsplikt, reklamation, elektronisk handel, auktioner, aktieägaravtal och prejudikatläran. Under lång tid har hon intresserat [...]

Personskiften inom SCCL

6 oktober, 2021|

Personskiften inom SCCL Vid det senaste sammanträdet föreslog SCCL:s styrelse att professor Mårten Schultz skulle av rektor utses till ny ledamot av styrelsen. Vidare valde styrelsen justitierådet Johnny Herre till ordförande av Vetenskapliga rådet. Styrelsen utsåg härtill advokaten Carl Svernlöv till avdelningsledare för Forskningsavdelningen för bolags- och värdepappersrätt vid [...]

Jan Kleineman går i pension

10 september, 2021|

Jan Kleineman går i pension Professor Jan Kleineman avgick vid utgången av augusti med pension. För SCCL är detta en händelse av stor och omvälvande betydelse. I samband med sin pension har Jan valt att också lämna sina funktioner vid SCCL. För oss som är fortsatt engagerade vid SCCL [...]

Uppdaterad information med anledning av coronaviruset

2 april, 2020|

Sedan de allmänna restriktionerna avseende pandemin tagits bort vid månadsskiftet september/oktober 2021 och universitetet börjat återgå till undervisning och verksamhet på plats har även SCCL öppnat för fysisk närvaro vid olika arrangemang. Från den 1 oktober 2021 planeras för kombinerade arrangemang med viss begränsad fysisk närvaro och distansdeltagande samt [...]

Till toppen