SCCL kommer att använda anslaget om 1 miljon kronor för att inleda ett långsiktigt projekt som involverar flera forskare och andra berörda över tid. Inledningsvis avses delstudier genomföras kring svensk marknadsreglering av företagsobligationer. Övriga frågor som kan komma att behandlas är självreglering kontra lagreglering, för- och nackdelar med olika regleringsmodeller, principer för övervakning av berörda marknader, frågor om transparens, samt innebörden av principen om likabehandling på dessa marknader. Avsikten är att forskningen ska diskuteras och presenteras vid en serie seminarier och en konferens, samt innefatta artiklar och andra skrifter kring relevanta frågor.