Den 10-12 april 2024 besökte 23 av SCCL:s medlemmar Bonn för att delta i Stockholm-Bonn Law Symposium 2024. Från Bonns sida anordnades evenemanget och leddes av professor Birke Häcker, föreståndare för Institutet för internationell och komparativ privaträtt. På Stockholmssidan låg ledningen hos SCCL:s föreståndare, professor Göran Millqvist, och SCCL:s styrelseordförande, jur.dr. h.c. André Andersson. Arrangemanget genomfördes av docent Johan Sandstedt och doktorand Hanna Larsson.

Den 11 april 2024 inledde professor Häcker med en presentation på temat ”Law as a Science? Com-parative Reflections of Classrooms, Codes and Cases”, vilket gav upphov till en livlig debatt bland deltagarna. De följande sessionerna ägnades åt mer specifika juridiska frågor och kompletterades kulturellt med en kort guidad tur genom Bonns centrum och en visning av tidiga tryckta böcker i Bonns universitets- och statsbibliotek (ULB).

Den 12 april ägde det huvudsakliga akademiska utbytet rum i en utvidgad krets av deltagare i den imponerande miljön på Rheinhotel Dreesen i Bad Godesberg. Under denna del av symposiet fick Stockholmsgruppen sällskap av tolv rättsvetare från universitetet i Bonn vars akademiska intressen sammanfaller eller överlappar de områden som SCCL:s medlemmar arbetar med. Två ämnen be-handlades och diskuterades vid ett rundabordssamtal under eftermiddagen.

Eftermiddagens första ämne handlade om de utmaningar som EU:s planerade direktiv om tillbörlig aktsamhet för företag i fråga om hållbarhet och redan befintliga nationella motsvarigheter (t.ex. den tyska s.k. ”Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz” innebär. De frågor och problem som denna lagstiftning ger upphov till undersöktes i presentationer av Dr. Jessica Östberg, Dr. Kelly Chen och Dr. Stina Bratt (alla SCCL) och den efterföljande kommentaren av professor Alexander Scheuch (Bonn). De sträckte sig från skapandet av ”lika villkor” på EU-nivå, via särdragen i de nationella sy-stemen för potentiella ersättningsanspråk och förhållandet till administrativa sanktionsavgifter för relevanta överträdelser, till frågan om möjligheten att försäkra efterlevnadsrisker.

Det andra diskussionsämnet rörde olika nationella synsätt på förmögenhetsrätt och principerna om utmätning. Presentationen med den lockande titeln ”Possession and the Watch in the Centre Car Console” gavs av Johan Sandstedt och Göran Millqvist och fokuserade på ett mål i Högsta domstolen som rörde beslag och kvarstad av en värdefull Rolexklocka, som hittades i en bil tillhörande en gäldenär som hävdade att den inte tillhörde honom utan hans partner. Efter en kommentar av professor Moritz Brinkmann (Bonn) konstaterade åhörarna att, åtminstone på utmätningsområdet, skillnaderna mellan den svenska förmögenhetsrät-ten, med dess uttalat ”funktionella” synsätt och den tyska förmögenhetsrättens mer begrepps-mässiga synsätt, inte alls är så stora som man kunde ha förväntat sig eller som man vanligen antar i litteraturen.

Dagen avslutades med en sammankomst och en middag med utsikt över floden Rhen, och delta-garna i symposiet hade gott om möjligheter att träffas och diskutera ämnen av gemensamt intresse i en informell miljö. Besöket och det gemensamma symposiet lade således en grogrund för att knyta ytterligare akademiska band och vänskapsband mellan Bonn och Stockholm.

Den 10-12 april 2024 besökte 23 av SCCL:s medlemmar Bonn för att delta i Stockholm-Bonn Law Symposium 2024. Från Bonns sida anordnades evenemanget och leddes av professor Birke Häcker, föreståndare för Institutet för internationell och komparativ privaträtt. På Stockholmssidan låg ledningen hos SCCL:s föreståndare, professor Göran Millqvist, och SCCL:s styrelseordförande, jur.dr. h.c. André Andersson. Arrangemanget genomfördes av docent Johan Sandstedt och doktorand Hanna Larsson.

Den 11 april 2024 inledde professor Häcker med en presentation på temat ”Law as a Science? Com-parative Reflections of Classrooms, Codes and Cases”, vilket gav upphov till en livlig debatt bland deltagarna. De följande sessionerna ägnades åt mer specifika juridiska frågor och kompletterades kulturellt med en kort guidad tur genom Bonns centrum och en visning av tidiga tryckta böcker i Bonns universitets- och statsbibliotek (ULB).

Den 12 april ägde det huvudsakliga akademiska utbytet rum i en utvidgad krets av deltagare i den imponerande miljön på Rheinhotel Dreesen i Bad Godesberg. Under denna del av symposiet fick Stockholmsgruppen sällskap av tolv rättsvetare från universitetet i Bonn vars akademiska intressen sammanfaller eller överlappar de områden som SCCL:s medlemmar arbetar med. Två ämnen be-handlades och diskuterades vid ett rundabordssamtal under eftermiddagen.

Eftermiddagens första ämne handlade om de utmaningar som EU:s planerade direktiv om tillbörlig aktsamhet för företag i fråga om hållbarhet och redan befintliga nationella motsvarigheter (t.ex. den tyska s.k. ”Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz” innebär. De frågor och problem som denna lagstiftning ger upphov till undersöktes i presentationer av Dr. Jessica Östberg, Dr. Kelly Chen och Dr. Stina Bratt (alla SCCL) och den efterföljande kommentaren av professor Alexander Scheuch (Bonn). De sträckte sig från skapandet av ”lika villkor” på EU-nivå, via särdragen i de nationella sy-stemen för potentiella ersättningsanspråk och förhållandet till administrativa sanktionsavgifter för relevanta överträdelser, till frågan om möjligheten att försäkra efterlevnadsrisker.

Det andra diskussionsämnet rörde olika nationella synsätt på förmögenhetsrätt och principerna om utmätning. Presentationen med den lockande titeln ”Possession and the Watch in the Centre Car Console” gavs av Johan Sandstedt och Göran Millqvist och fokuserade på ett mål i Högsta domstolen som rörde beslag och kvarstad av en värdefull Rolexklocka, som hittades i en bil tillhörande en gäldenär som hävdade att den inte tillhörde honom utan hans partner. Efter en kommentar av professor Moritz Brinkmann (Bonn) konstaterade åhörarna att, åtminstone på utmätningsområdet, skillnaderna mellan den svenska förmögenhetsrät-ten, med dess uttalat ”funktionella” synsätt och den tyska förmögenhetsrättens mer begrepps-mässiga synsätt, inte alls är så stora som man kunde ha förväntat sig eller som man vanligen antar i litteraturen.

Dagen avslutades med en sammankomst och en middag med utsikt över floden Rhen, och delta-garna i symposiet hade gott om möjligheter att träffas och diskutera ämnen av gemensamt intresse i en informell miljö. Besöket och det gemensamma symposiet lade således en grogrund för att knyta ytterligare akademiska band och vänskapsband mellan Bonn och Stockholm.

Den 10-12 april 2024 besökte 23 av SCCL:s medlemmar Bonn för att delta i Stockholm-Bonn Law Symposium 2024. Från Bonns sida anordnades evenemanget och leddes av professor Birke Häcker, föreståndare för Institutet för internationell och komparativ privaträtt. På Stockholmssidan låg ledningen hos SCCL:s föreståndare, professor Göran Millqvist, och SCCL:s styrelseordförande, jur.dr. h.c. André Andersson. Arrangemanget genomfördes av docent Johan Sandstedt och doktorand Hanna Larsson.

Den 11 april 2024 inledde professor Häcker med en presentation på temat ”Law as a Science? Com-parative Reflections of Classrooms, Codes and Cases”, vilket gav upphov till en livlig debatt bland deltagarna. De följande sessionerna ägnades åt mer specifika juridiska frågor och kompletterades kulturellt med en kort guidad tur genom Bonns centrum och en visning av tidiga tryckta böcker i Bonns universitets- och statsbibliotek (ULB).

Den 12 april ägde det huvudsakliga akademiska utbytet rum i en utvidgad krets av deltagare i den imponerande miljön på Rheinhotel Dreesen i Bad Godesberg. Under denna del av symposiet fick Stockholmsgruppen sällskap av tolv rättsvetare från universitetet i Bonn vars akademiska intressen sammanfaller eller överlappar de områden som SCCL:s medlemmar arbetar med. Två ämnen be-handlades och diskuterades vid ett rundabordssamtal under eftermiddagen.

Eftermiddagens första ämne handlade om de utmaningar som EU:s planerade direktiv om tillbörlig aktsamhet för företag i fråga om hållbarhet och redan befintliga nationella motsvarigheter (t.ex. den tyska s.k. ”Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz” innebär. De frågor och problem som denna lagstiftning ger upphov till undersöktes i presentationer av Dr. Jessica Östberg, Dr. Kelly Chen och Dr. Stina Bratt (alla SCCL) och den efterföljande kommentaren av professor Alexander Scheuch (Bonn). De sträckte sig från skapandet av ”lika villkor” på EU-nivå, via särdragen i de nationella sy-stemen för potentiella ersättningsanspråk och förhållandet till administrativa sanktionsavgifter för relevanta överträdelser, till frågan om möjligheten att försäkra efterlevnadsrisker.

Det andra diskussionsämnet rörde olika nationella synsätt på förmögenhetsrätt och principerna om utmätning. Presentationen med den lockande titeln ”Possession and the Watch in the Centre Car Console” gavs av Johan Sandstedt och Göran Millqvist och fokuserade på ett mål i Högsta domstolen som rörde beslag och kvarstad av en värdefull Rolexklocka, som hittades i en bil tillhörande en gäldenär som hävdade att den inte tillhörde honom utan hans partner. Efter en kommentar av professor Moritz Brinkmann (Bonn) konstaterade åhörarna att, åtminstone på utmätningsområdet, skillnaderna mellan den svenska förmögenhetsrät-ten, med dess uttalat ”funktionella” synsätt och den tyska förmögenhetsrättens mer begrepps-mässiga synsätt, inte alls är så stora som man kunde ha förväntat sig eller som man vanligen antar i litteraturen.

Dagen avslutades med en sammankomst och en middag med utsikt över floden Rhen, och delta-garna i symposiet hade gott om möjligheter att träffas och diskutera ämnen av gemensamt intresse i en informell miljö. Besöket och det gemensamma symposiet lade således en grogrund för att knyta ytterligare akademiska band och vänskapsband mellan Bonn och Stockholm.