Den 17 november 2023 disputerade Girion Blomdahl på avhandlingen ”Vem äger naturen – En fastighetsrättslig studie om förhållandena mellan äganderättens brukandedel och skyddet för naturen”.

Inte minst de senaste årens politiska diskussioner visar att det kan finnas en motsatsställning mellan äganderätten – rätten att bruka det man äger – och skyddet för naturen. Samtidigt tillmäts både äganderätten och naturskyddet vikt. I avhandlingen analyserar Girion de intresseavvägningar och proportionalitetsbedömningar som görs när naturens existerande värden ska skyddas. Finns det ett systematiskt tillvägagångssätt? Går det att hitta ett bättre system som både premierar skydd av den mest skyddsvärda naturen och förmår att beakta äganderätten?

Girion är, utöver nybliven juris doktor, advokat på Setterwalls Advokatbyrå, Stockholm.