Enligt Stockholms universitets regler för centrumbildningar ska verksamheten vid en centrumbildning utvärderas minst vart sjätte år. Den 31 augusti 2022 utsågs professor Ellen Eftestøl till granskare av SCCL. Hon avlämnade den 23 mars 2023 sin rapport till Områdesnämnden för humanvetenskap. Rektor har den 29 juni 2023 beslutat att verksamheten vid Centrum för kommersiell rätt i Stockholm ska fortsätta utan några ändringar.

I sina sammanfattande slutsatser konstaterar professor Eftestøl att SCCL är en ledande aktör inom sitt område i Sverige och fyller utan tvivel en viktig funktion vid Stockholms universitet. Enligt hennes uppfattning har SCCL potential att utvecklas till en ledande aktör för utvecklingen av rättsvetenskapen på det kommersiella området inte bara i Sverige utan i Norden som helhet.

Professor Eftestøl grundar sina slutsatser i första hand på följande förutsättningar:
1. SCCL representerar en unik mötesplats för rättsvetenskapliga forskare och praktiserande jurister. Detta möjliggör en dynamisk växelverkan mellan det praktiska rättslivet och vetenskaplig forskning till nytta för båda områdena.
2. SCCL:s rättsvetenskapliga forskare arbetar främst med en rättsdogmatisk metod (dock med starka inslag av rättskomparation, kritisk analys och rättsekonomi). Metoden är särskilt ägnad för kommersiell rätt som kräver insyn i och förståelse för den praktiska verkligheten. Mötesplatsen är därför avgörande för forskningens kvalitet.
3. SCCL har etablerat en unik kontakt med Oxford University, ett av världens ledande universitet och en representant för Common Law systemet. Särskilt inom kommersiell rätt är Common Law ett viktigt område för komparativ forskning.

Vi alla som är verksamma vid SCCL är glada och stolta efter att ha läst rapporten och kommer att i framtiden arbeta ännu hårdare för att göra SCCL till en ledande aktör för utvecklingen av rättsvetenskapen på det kommersiella området i Norden.