Jan KleinemanJan Kleineman går i pension

Professor Jan Kleineman avgick vid utgången av augusti med pension. För SCCL är detta en händelse av stor och omvälvande betydelse. I samband med sin pension har Jan valt att också lämna sina funktioner vid SCCL. För oss som är fortsatt engagerade vid SCCL känns detta både skrämmande och förpliktigande.

Jan är den siste ”fullmaktsprofessorn” vid Juridiska institutionen där han har varit anställd sedan mitten av 1970-talet. Under en lång och synnerligen framgångsrik karriär har Jan visat att han inte endast är en skicklig och produktiv forskare – han är något så unikt som en ”akademisk entreprenör”. Han är kanske den ende av detta slag, men om så inte är fallet är han i vart fall den främste. Jans unika entreprenörskap har bland annat resulterat i tillkomsten av SCCL och Juridisk Tidskrift.

Redan 1998 författade Jan en promemoria om att utveckla ett center vid den Juridiska fakulteten i Stockholm. Förebilden fanns vid Queen Mary i London, där Roy Goode 1980 hade bildat the Centre for Commercial Law Studies (CCLS) som “an environment where practising commercial lawyers and those from academia could meet and exchange ideas.” Baserat på Jans ursprungsidé och hans förmåga att övertyga relevanta personer kunde SCCL invigas i september 2000. Men Jan fortsatte oförtröttligt att utveckla och utvidga verksamheten vid centret. 2007 var det möjligt för SCCL att flytta in i egna lokaler och 2010 inleddes ett organiserat samarbete med Oxford University.

I samband med Jans pensionering har det producerats en diger festskrift för att i någon mån reflektera Jans gärning och betydelse för svensk rättsvetenskap. Festskriften innehåller bidrag från ett antal av Europas stora rättsvetare och finns att beställa från Jure Förlag via länken nedan.

Jure Förlag – Festskrift till Jan Kleineman

Festskriften inleds med en artikel om SCCL och dess tillkomst författad av Peter Melz, Teresa Simon-Almendal och Jessika van der Sluijs. Artikeln återges i länken nedan med benäget medgivande från författare och förlag.

Stockholm Centre for Commercial Law – ett ledande forskningscentrum i Norden för kommersiell rätt

Utan Jan hade SCCL aldrig blivit till, och det hade aldrig utvecklats och växt till vad det är idag. Den verksamhet som Jan varit med om att bygga upp står idag stark och stabil och vi som är fortsatt engagerade vid SCCL känner att det nu vilar ett ansvar på våra axlar för att fortsätta och utveckla verksamheten i Jans anda. Även om Jan nu lämnar SCCL så hoppas och tror vi att han kommer att fortsätta att vara aktiv i den rättsvetenskapliga debatten under många år ännu.

Från oss alla som på olika sätt är engagerade vid SCCL vill jag framföra ett stort tack till Jan för hans extraordinära insatser under alla år!

André Andersson
Styrelseordförande
Stockholm Centre for Commercial Law